Създаване на орехово насаждение с подкултура вишна » Съвети в земеделието

Създаване на орехово насаждение с подкултура вишна

Известно е, че ореховите дървета имат силен растеж и формират широко разлята куполовидна корона, поради което се засаждат на разстояния 10-12 м между редовете и 8-10 м в реда. Това са големи пространства, неизползваеми до окончателното изграждане на короната на дърветата. Освен това, когато се засаждат неприсадени дървета (семеначета), началното плододаване започва към 8-10 година от засаждането им, а присадените на подложка обикновен орех прораждат на 3-4-ата година, но встъпват в пълно плододаване след 12-годишна възраст. Следователно, вложените средства по създаване на насаждението се възвръщат след продължителен период на отглеждане.

Основната цел при създаване на орехови насаждения с подкултура вишна е ефективно използване на земята, чрез получаване на допълнителни доходи от вишни през неплододаващия период на ореховите дървета. Вишните могат да се отглеждат и след това, до момента, когато започне преплитане на скелетните клони в реда и стане невъзможно преминаването на почвообработващата и растителнозащитна техника в междуредията. Тогава вишните се изкореняват и продължава отглеждането на орехите, което може да продължи до над 80-годишна възраст на насаждението. Схема на засаждане Възможността за отглеждане на вишната като подкултура на ореха се определя от обстоятелството, че тя има значително по-слаб растеж, формира малки по обем корони и дърветата започват да раждат още на 2-3-ата година след засаждането им, а встъпват в пълно плододаване на 4-5-ата година. Оптималното разстояние за засаждане на вишневи дървета е 5 м между редовете и 4 м в реда. Това позволява уплътняването на междуредовите разстояния на ореха с по един ред вишни, както и засаждането на по едно дръвче от вишна между дърветата на ореха в реда. Схемата на подреждане на двата вида при засаждане е както следва (б. р. – “В” – вишна; “0″ -орех):

В  В  В  В  В  В  В  В  В  В  В  В

Ох В Ох В Ох В Ох В Ох В Ох В

В  В  В  В  В  В  В  В  В  В  В  В

Ох В Ох В Ох В Ох В Ох В Ох В

В  В  В  В  В  В  В  В  В  В  В  В

Препоръки: За целта, при определено разстояние за засаждане на ореха 10 х 8 м, мястото се маркира на 5 м между редовете и 4 м вътре в реда, а при 10 х 10 м – 5 м между редовете и 5 м в реда, с цел обработване на насаждението в двете посоки. След това се изготвя схема за подреждане на ореховите сортове, съобразно взаимното им опрашване и оплождане. Вишневите сортове са самоопрашващи се, но е желателно включването на поне два сорта, на които цъфтежа протича едновременно. Това ще гарантира по-доброто им опрашване и оплождане, и съответно получаване на по-високи добиви от единица площ. За да се спази точно схемата подреждането на вида и съответно сортовете, както и да се улесни организацията на работа, препоръчвам първо засаждане на ореховите дръвчета при спазване на възприетото разстояние 10 х 8 м или 10 х 10 М. След това в свободните редове и дупки в реда се засаждат вишневите дръвчета. Основание за тези препоръки дава създаденото демонстрационно орехово насаждение с подкултура вишна в района на Кърджали, с подкрепата на българо – германския проект ” Насърчаване на земеделските и горскостопански стуктури в Родопите”. Ресурси При така представената примерна схема на засаждане с двете разстояния за ореха – 10 х 10 м и 10 х 8 м, за създаване на един декар насаждение са необходими съответно 10 и 12 орехови дръвчета, 30 и 37 вишневи. Инвестициите само за посадъчен материал възлизат на 270 и 329 лв. на декар при единична цена на орехите 12 лв. и на вишните 5 лв. без ДДС. Условия за успех Успехът от отглеждане на този тип насаждения зависи до голяма степен от правилния избор на мястото, подбора на сортоподложковите комбинации, предпосадъчната подготовка на площта и технологията на отглеждане. • Почвено-климатичните условия на мястото трябва да отговарят на изискванията на ореха и в частност на вишната. Изборът на мястото се улеснява от факта, че двете култури могат да се отглеждат в райони с надморска височина до 800 – 900 м и имат почти еднакви изисквания към почвените условия, когато вишната е присадена на махалебкова подложка. Неподходящи са много сухите и съвсем плитки почви, много тежките, непропускливи, заблатени и засолени, и тези с плитки подпоч-вени води (до 2-2,5 м от почвената повърхност). И двата овощни вида изискват неутрални и слабо алкални почви, както и почви с мощен коренообитаем слой, тъй като развиват дълбоко проникваща коренова система. В резултат на тази биологична особеност, черпят продуктивна влага от по-дълбоките почвени слоеве и имат нормален растеж и плододаване без напояване. При сухи и плитки почви обаче, дърветата дори и с напояване, имат слаб растеж, остават с малки размери и дават ниски добиви. • Ограничаващ фактор за отглеждане на двете култури са екстремно ниските температури – под минус 28, минус 30аС през фазата на дълбокия покой, които най-често се случват в затворени котловинни полета на райони с по-студена зима. Неподходящи месторастения за ореха са и тези с повратни зимни студове, тъй като при него сравнително рано започва сокодвижението и когато след продължително затопляне на времето в края на зимата температурата рязко се понижи, се случват повреди по плодните пъпки, а понякога и по едногодишни и двугодишни клонки. Местата трябва да са с добър въздушен дренаж и да са защитени от силно духащи ветрове. • Предпосадъчната подготовка на площта включва рутинни практики – запасяващо торене въз основа на агрохимични анализи на почвата, риголване на дълбочина 60-70 см, подравняване или дисковане, маркиране и изкопаване на посадъчните дупки с размери 60/60/60 см. • Подборът на сортовете е важен елемент от технологията на създаване на насажденията. При ореха безплодие се установява,когато самостоятелно се отглеждат дървета от сорт, при който цъфтежът на мъжките и женските цветове не съвпада. Затова за опрашители се подбират сортове, на които цъфтежът на мъжките цветове съвпада с цъфтежът на женските цветове на определените основни сортове за създаване на насаждението. От опити е установено, че най-добри опрашители за сорта Извор 10 са Шейново и Сливенски; за Шейново – Дряновски и Преславски; за Дряновски – Шейново и Пловдивски; за Пловдивски – Дряновски и Прославски; за Прославски – Шейново и Пловдивски; за Джиновски – Сливенски и Пловдивски.

Както бе посочено по-горе, вишневите сортове се опрашват със собствения си прашец. За този тип насаждения трябва да се подбират сортове със слаб – до умерен растеж, каквито са Сенчеста морела, Норт Стар, фанал, Неф-рисидр. • Най-подходящ срок за засаждане на дръвчетата е есента, а по организационни и други причини може да се отложи за рано напролет, но предпосадъчната подготовка на площта трябва да приключи през есента.

Резитба

Първата резитба на новозасадените дръвчета се извършва през пролетта след преминаване на зимните студове. Дръвчетата се съкращават на височина 100 -110 см, като прораслите след това пъпки по стъблото до 70 – 80 см от почвената повърхност се премахват. Вишневите дръвчета обикновено идват от разсадника с развити странични разклонения. В този случай се отрязват до основи клончетата, израсли в зоната на определената височина за ствол (6. р. – до 70-80 см), както и тези с остър ъгъл на отклонение спрямо централното стъбло и конкурентите на водача. За бъдещи скелетни клони се оставят 4-6 добре разположени в четирите посоки клончета, с по-широк ъгъл на отклонение, и една за водач, която се съкращава на около 20-25 см над височината на останалите. През следващите години и при двата овощни вида се прилага резитба за формиране на свободно растяща корона. Отглеждане Технологията на отглеждане на насажденията се определя в зависимост от условията на месторастенето – терен, механичен състав и заплевеленост на почвата, метеорологични условия през отделните сезони на годината. Особено завишени грижи се налагат през първата до 3-4-ата година от засаждането, през които не бива да се допуска про-дължително засушаване на почвата. Независимо, че дърветата могат да се отглеждат при неполивни условия, поливките през този период са задължителни, особено първата и втората вегетация, когато дръвчетата се прихващат и вкореняват. Растителната защита се насочва срещу икономически важните болести и неприятели по ореха и вишната. За целта трябва да се ползва съвета на специалисти в тази област. 

 

Свързани новини

Comment on this FAQ