Памукът е взискателен към хранителната среда » Съвети в земеделието

Памукът е взискателен към хранителната среда

За формиране на 100 кг добив се усвояват средно 3,5 кг азот, 1,2 кг фосфор и 3,0 кг калий

Памукът е взискателна култура по отношение на климат и почва и силно реагира на торене. Преуспява на всички почви, но предпочита тези със среден механичен състав. Неподходящи за отглеждането му са песъчливите и тежко глинести почви. Песъчливите са силно аерирани, водопролускливи и обикновено бедни на хранителни вещества. Тежките глинести почви са плътни, с нарушен въздушен режим и голяма водосъдържаща способност Памукът пониква трудно във влажни години, разтежът и развитието се забавя и посевът оредява. Според физичните и хмичните свойства благоприятни за отглеждането му са черноземите (главно в Северна България- карбонатни, типичнии и слабо излужени), смолници и канелено-горски почви, а малко подходящи са горски почви, алувиално-ливадни, хумусно-карбонатни и др.

Изискванията на памука към почвата, съчетано с температурни условия, позволява най-добро развитие в Старозагорски, Пловдивски, Хасковски, Благоевградски район. По отношение на почвената реакция (рН) културата предпочита почви с неутрална до слабо алкална реакция. Понася слабо засолени почви, но в кисели не се развива добре. Изследванията с дългогодишно торене показват, че при достатъчен брой обработки в сеитбообръщението, които осигуряват нужната аерация, дори при торене с високи азотни норми не се получава допълнително вкисляване на почвата. До фаза бутонизация памукът усвоява 3-5% от азота и фосфора и 2-3% от калия, от бутонизация до цъфтеж- 25-30% от N и Р и 15-20% от К, от цъфтеж до узряване- 65-70% от N и Р и 75-80% от К. Въпреки сравнително малкото потребление на N и Р в началните фази от развитието на памука, нарушеното снабдяване с тези хранителни елементи се отразява отрицателно върху ускорения растеж на младото растение, формиране структурата на храста, нормалното преминаване към репродуктивните процеси, върху ранозрелостта на памука. Недостигът на фосфор в начало на развитие, както и в периода на формиране на кутийките, забавя развитието на кореновата система и преминаването на памука в репродуктивен стадий, нарушава усвояването на азота. Ефектът от внесените хранителни вещества се проявява главно чрез създаване на благоприятни условия за формиране на по-голям фотосинтезиращ листен потенциал, по-добре оформени и по-високи стъбла, залагане на по-голям брой добре изхранени плодни органи. Установено е, че за формиране на 100 кг добив памук се усвоява средно 3,5 кг азот, 1,2 кг фосфор и 3,0 кг калий. Според тези стойности всеки производител може точно да предвиди каква да е торовата норма, съобразявайки се с очаквания добив, почвена запасеност, загуба на почвен и торов азот (25-30%), както и с особеностите на сортовете. В случаите когато няма агрохимически данни за полето, целесъобразно – е да се тори с умерени норми – 10 кг азот, 8 кг фосфор и ако има нужда и възможност- б кг калий. Азот в норми 6-8 кг/дка активно вещество, каквото много често се прилага, дори при добра почвена запасеност, е недостатъчен за обезпечаване нуждите на растенията, особено и при наличие на пролетна влага, тъй като и динамиката на усвоимия азот е по-голяма. Ниските норми се изразходват за образуване на вегетативна маса и умерен добив и не спомагат за подобряване качеството на продукцията. Внасянето на необосновани високи азотни норми е свързано с формиране на голяма непроизводителна биомаса, до закъсняване в узряването, предразполага към болести, влошава качеството на влакното. На площи, където не е торено с фосфорен тор, с предсеитбената култивация заедно с азотния тор е нужно да се внесе 6-8 кг фосфор или торенето да се извърши с масово предлаганите сега комбинирани торове. Най-благоприятното съотношение за памука е N:P:K=1:0,8:0,6, с което ще се осигури балансирано пълноценно хранене на растенията.

 

Свързани новини

Comment on this FAQ