Памукът е взискателен към хранителната среда

За формиране на 100 кг добив се усвояват средно 3,5 кг азот, 1,2 кг фосфор и 3,0 кг калий

Памукът е взискателна култура по отношение на климат и почва и силно реагира на торене. Преуспява на всички почви, но предпочита тези със среден механичен състав. Неподходящи за отглеждането му са песъчливите и тежко глинести почви. Песъчливите са силно аерирани, водопролускливи и обикновено бедни на хранителни вещества. Тежките глинести почви са плътни, с нарушен въздушен режим и голяма водосъдържаща способност Памукът пониква трудно във влажни години, разтежът и развитието се забавя и посевът оредява. Според физичните и хмичните свойства благоприятни за отглеждането му са черноземите (главно в Северна България- карбонатни, типичнии и слабо излужени), смолници и канелено-горски почви, а малко подходящи са горски почви, алувиално-ливадни, хумусно-карбонатни и др.

Останалото съдържанието е само за регистрирани потребители. Моля Влезте в профила си.
 

Свързани новини

Напишете коментар