Отглеждане на червен калифорнийски червей » Съвети в земеделието

Отглеждане на червен калифорнийски червей

Отглеждането на червени калифорнийски червеи е съвременна уникална биотехнология за производство на екологично чист хумусоподобен био-тор. Технологията е уникална, защото:

1. За суровина се използват отпадъчни продукти. Червеят може да се храни с всевъзможни органични отпадъци:
– фекалии от домашни животни, т.н. оборски тор
– домакински отпадъци от кухнята
– градински отпадъци – треви, плевели, клони и храсти
– отпадъци от хранителната промишленост
– отпадъци от пивоварната промишленост
– слама и листа
– хартия и картон

2. Така хранейки се с всевъзможни органични отпадъци, които замърсяват природната среда, червеният червей ги превръща във висококачествен био-тор, т.е. те са жива фабрика за хумус. Тази му способност се използва по света за производство на органичен тор в промишлени количества, който служи за повишаване на почвеното плодородие и е изключително подходящ за производство на екологично чиста, земеделска продукция.

Първо – получаваме като продукт био-хумус, който няма аналог по своите качества. Това са екстрементите на червеите, които се отделят и натрупват в долните слоеве на леглото в резултат на преработката на оборския тор, а в горните 15 см. от леглото, в самата храна са самите червеи. За едно денонощие този червей изяжда храна колкото е масата (теглото) му. В 1 кв. м. легло има 40-50 хиляди червеи.

Второ – червеите се отглеждат и като разплоден материал за нови ферми.

Трето – червеите са ценни и заради тяхното “месо” – те са чудесна протеинова храна за птици, риби и свине в свежо състояние или преработени като протеиново брашно, което е важна добавка за пълноценен фураж. От 1.2 кг червеи храна се получава 1 кг.приръст живо тегло. Произведените от червеите протеини имат приложение и във фармацефтичната промишленост за производство на редки лекарствени средства.

Четвърто – червеите са отлична риболовна стръв и не на последно място, отглеждането на Червения калифорнийски червей има екологично значение – решава някои от проблемите по замърсяване на околната среда. Способността на червеите да консумират всички видове органични отпадъци, които ежедневно се освобождават от домакинствата, както и натрупаните огромни купища оборски тор при отглеждане на животни, които замърсяват околната среда и природата, се използват за преработка и превръщането им в най-качествения органичен тор. В резултат на неговото използване, се получават висококачествени екологично чисти растителни и животински продукти, които са всекидневна храна на човека.

Този био-тор е няколкократно по-добър от всички изкуствени торове. Той съдържа
всички необходими макро- и микроелементи за пълноценно хранене на растенията, в
оптимални концентрации, с бързо и бавно (продължително) действие. Богатството на
микроорганизми и ензими прави възможно разграждането на отровните вещества и
токсиканти в почвата.С това се повишава нейната регенерираща и само почистваща
способност от пестицидни остатъци и други замърсители.

Био-хумусът от червения калифорнийски червей /лумбрикокомпост/ е включен в списъка на разрешените торове и подобрители на почвата – Приложение № 1 към чл.2 ал.1 т.2 “а” на Наредба № 22 за биологично производство.

Има оценки,че този тор е 5-15 пъти по-ценен от зрелия оборски тор, при това не внася плевели. Заради отличните си качества намира все по-широко приложение не само във фермите преминаващи на биологично земеделие, но и във все повече домакинства, градини,оранжерии – най-вече в обраста на зеленчукопроизводството, цветарството, овощарството.

Технология на отглеждане

Родината на ЧКЧ е долината на река Нил. Те са селекция получена в Канада, но за първи път за стопански цели е използван в Калифорния, откъдето носи и името си. За изкуствено отглеждане са популярни два вида – LUMBRIKUS RUBELLUS или Червен калифорнийски червей, за който ще говорим днес и EISENIYA FOETIDA, който се отглежда по-малко.

Червения калифорнийски червей живее в умерено мек климат. Оптималната температура за неговото развитие е 19-20°С, максималната е 35°С, а минималната 1°С. Коконите (яйцата им) издържат до – 20°С. За предпазване от зимните студове леглата се зазимяват, покриват се с по-дебела покривка оборски тор 30-35 см. Калифорнийският червей има дължина 6 – 8 см и дебелина 3 – 5 мм.

Живее повече от 6 години. Теглото на възрастните червеи е 8 – 10 гр. Дневно изядената храна е равна на теглото му. За една година на 1 кв.м легло е необходимо 500 кг храна (оборски тор).

Червения калифорнийски червей се отглеждат на открито в легла високи (дълбоки) 35 см, широки 1 м, дължината е според мястото. Хранят се на 10-15 дни с органични
отпадъци – преди всичко оборски тор, слама, трева, листа, отпадъци от плодове и зеленчуци и мн. др.

Оборският тор преди внасяне в леглата трябва да бъде добре навлажнен, до 82 %, като не трябва да бъде нито много пресен, нито много стар. В леглата се поддържа 75 – 80 % влажност, като се ръсят с вода, най-вече през лятото.

Прието е за едно легло да се смятат два кв.метра и в тях нормалната гъстота е 80-100 х. броя червеи. Или в 1 кв. м легло има 30-40 х. бр. червеи, докато в природата червеите са с гъстота до 50 бр. на кв.м. Голямата гъстота дава възможност за честото им чифтосване, защото се срещат по-често, отколкото в природата. И понеже са двуполови, на практика всички полово зрели снасят яйца (кокони).

Калифорнийските червеи могат да отделят кокони всяка седмица, за разлика от другите себеподобни, които отделят яйца най-малко през 6 седмици. Освен това в кокона на Червения калифорнийски червей има около 20-22 червейчета, докато в яйцето на големия дъждовен червей има само 1 червейче. От излизането на кокона до пълното му съзряване минават само 90 дни. Поради голямата си скорост на размножаване, по технология леглата се разделят (удвояват) на всеки три месеца, така че за 1 година броя на леглата се увеличават средно 8 пъти. При отглеждане в закрити помещения или при мека климатична година, леглата могат да се разделят и увеличат до 12-пъти. За 10-12 месеца леглата се напълват с био-хумус и от 4 кв. м се добива 1 куб. м био-тор.

Отделянето на червеите от био-тора става, чрез отгребване на горния слой с храната и червеите и преместването им в ново легло. Това се повтаря последователно 2-3 пъти, до пълното изваждане на червеите. Следва изваждане на хумуса от леглата, който се разстила, за да изсъхне, пресява се и се съхранява в торби или на купчина в бункер. 

 

Свързани новини

Comment on this FAQ