Oт 1 август започва приемът по две процедури по подмярка 19.3 » Съвети в земеделието

юни 17, 2024

Oт 1 август започва приемът по две процедури по подмярка 19.3

Акценти

 • Проектни предложения могат да се подават до последният ден до 24:00 часа на всеки втори календарен месец след 31 август 2018 г. до септември 2022 г.

От 1 август стартират две процедури за подбор на проектни предложения по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“(ВОМР) от ПРСР 2014-2020 г.

Финансова подкрепа по двете схеми ще бъде осигурена за дейности, които спомагат за развитието на териториите, обхванати от Местните инициативни групи (МИГ).

По първата процедура могат да бъдат подавани проектни предложения за „Вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество“. Тя обхваща дейности свързани с разработването на съвместен продукт/услуга, включващи придобиване на активи, включително строително-монтажни/ремонтни работи на територията на партньорите от България. Финансовата помощ е предназначена за:

 • извършване на изследвания и пазарни проучвания за целите на проекта, които са директно свързани със съвместния продукт/услуга;
 • реализиране на промоционални или маркетингови кампании;
 • провеждане на обучения;
 • извършване на дейности по публичност и информираност;
 • дейности свързани с координацията на изпълнението на дейностите по проекта и др.

Общият размер на паричните средства, които се отпускат по тази процедура са в размер на 1 600 000 лева.

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ, която се отпуска за проекти за сътрудничество за кандидата и всеки от партньорите му е:

 • до левовата равностойност на 50 000 евро за вътрешнотериториално сътрудничество;
 • до левовата равностойност на 100 000 евро за транснационално сътрудничество.

Втората процедура е за проектни предложения за „Подготвителни дейности за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество“. По нея ще бъдат финансирани:

 • дейности по провеждането на срещи с потенциални партньори;
 • провеждане на заседания и мероприятия за планиране на дейностите по проекта;
 • подготовка и разработване на проект за вътрешнотериториално или транснационално сътрудничество;
 • дейности по публичност и информираност;
 • дейности свързани с координиране изпълнението на подготвителните дейности.

Чрез тази процедура се цели да бъдат подпомогнати обмена на ноу-хау, споделянето на опит и изграждането на капацитет, чрез които да се постигне трайно и устойчивото развитие на местните общности и да се подпомогне постигането на целите на стратегиите за ВОМР и на ПРСР 2014–2020 г.
Максималният размер на финансово подпомагане за проект за подготвителни дейности е както следва:

 • до левовата равностойност на 10 000 евро за проект за вътрешнотериториално сътрудничество
 • до левовата равностойност на 25 000 евро за проект за транснационално сътрудничество.

Местните инициативни групи (МИГ), които са сключили споразумение за изпълнение на стратегия за ВОМР по реда на ПМС № 161 от 2016 г. или по Наредба №22 от 2015 г. имат право да участват и по двете схеми.

Кандидатстването може да се извърши чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014–2020 г. (ИСУН 2020) с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП).

Проектни предложения могат да се подават до последният ден до 24:00 часа на всеки втори календарен месец след 31 август 2018 г. до септември 2022 г.

 

Сродни публикации