Евросубсидиите трябва да стигнат и до малките населени места » Съвети в земеделието

юни 14, 2024

Евросубсидиите трябва да стигнат и до малките населени места

По-късното приемане на европейските регламенти доведе до забавяне в подготовката на споразумението за партньорство и програмите с европейско финансиране. Това може да е фатално, ако всички не се мобилизираме и не се опитаме да наваксаме изоставането във времето.
Още тази година, и то във възможно най-кратки срокове, трябва да се обявят покани за набиране на проекти по новите програми. С това ще покажем, че сме си взели поуката от периода 2007 – 2013 г., научили сме урока си и няма да се налага да спасяваме европейските пари в последния възможен срок и да реагираме като при пожар.

Равен достъп до евросубсидиитеНационалното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) продължава категорично да настоява за гарантиран достъп на всички граждани до европейски средства. Съгласно проекта на споразумението за партньорство средствата за градовете и селата отново ще се разпределят по досегашния ред, по старата дефиниция за селските райони. Съществува реален риск отново априори да се лишат над хиляда населени места с 600 хил. души население от европейска подкрепа за жизненоважни за местното развитие дейности. Това са населени места около 30 големи града в България. Затова и равнопоставеното отношение към тях трябва ясно да се запише като текст в споразумението.

Поради демографската криза и обезлюдяването на големи територии трябва да се намали долната граница на населението, което може да се възползва от т.нар. инициатива „Водено от общността местно развитие“, известна в стария програмен период като подхода „Лидер“. През предходния период тя беше 10 хил. еквивалентни жители, но много по-разумно и ефективно ще бъде, ако тя е 5 хил. жители.

От бъдещата програма за развитие на селските райони се иска и двойно увеличаване на средствата за проекти по този подход. Посочва се, че той стимулира местното икономическо развитие и може да послужи като ефективна мярка за задържане на младите и на образованите хора в селските райони.

 
По-добри регулацииКметовете все очакват последна, актуална информация колко общо европейски средства ще получи България за периода 2014 – 2020 г. и за какви дейности ще се използват.

Без значение от сумата обаче е важно да подчертаем, че са нужни сериозни подобрения и в регулациите за усвояване на средствата през следващите 7 години. НСОРБ категорично настоява за приемане на законови регламенти. Те трябва да:

  • създадат стабилна и предсказуема среда за изпълнение на програмите
  • унифицират, оптимизират и опростят процедурите
  • въведат общи срокове за кандидатстване, за оценка на проектите, за съгласувателните процедури, за предварителния контрол
  • укажат размерите на авансовите и междинните плащания до 95%, както и условията при поемането от държавния бюджет на разходите за националното съфинансиране и ДДС
  • отпадне изискването на гаранции за аванса от публичните бенефициенти
  • включват облекчени условия за „малки проекти“ до 200 хиляди лева (понастоящем предложението на централната власт е 100 хил. лв.)
  • въведат ред за налагане, обжалване и споделяне на отговорността при финансовите корекции.

Да се осигури приемственост между програмитеПо новата оперативна програма „Околна среда“ местните власти настояват за гаранции скъпата техническа документация, подготвена със средства от сегашната програма, да може да се използва за строителството на инфраструктура по новата. Ако се въведат други условия, готовите проекти ще трябва да се преработват, да се губи време и публичен ресурс.

Ще се настоява и за по-добро планиране на дейностите между новите програми, за да не се налага, след като е положен асфалтът, да се копае отново за полагане на ВиК тръбите.

През 2017 г. предстои преглед на постигнатите цели за намаляване на количествата на депонираните отпадъци и рязкото покачване на отчисленията. За да се намали натискът върху гражданите и бизнеса, мерките в областта на отпадъците трябва спешно да стартират.

По-ясни приоритетиКатегорично при преговорите с Европейската комисия трябва да се защити подкрепата за 67 града по „Региони в растеж“. Местните власти предлагат и да се възобнови съвместната работа с Министерството на регионалното развитие по определяне на дейностите за подкрепа на градовете и финансовия ресурс за тях. Важно е да има яснота за обектите от културно-историческото ни наследство, в които програмата ще инвестира 110 млн.евро. В същото време подкрепата за общинските образователни обекти (ясли, детски градини, училища) не трябва да се диктува централно по методика от образователното министерство, а на местно ниво да се решава къде да се инвестира съобразно реалностите.

Повече средства за борба с обезлюдяванетоНужно е и да се заделят повече средства от новата програма за развитие на селските райони за осигуряване на основни услуги на населението и за спиране на драстичното обезлюдяване на селата. В момента селските общини изпълняват проекти за 800 млн. евро. В тях са обхванати 35% от населените места и 40% от населението в селските райони. Другите населени места, където не е инвестирано, също спешно се нуждаят от подкрепа. За голяма част от по-малките общини европейските средства са единственият инвестиционен ресурс.

Поради същата причина Министерството на труда и социалната политика пък е важно да увеличи средствата, които ще бъдат насочени към социални услуги за най-бедните и нуждаещи се хора. Важно е да се увеличи заплащането на социалните работници, които получават по 2 лв./час, за да се грижат за болни деца и възрастни хора. През есента масово приключват общинските проекти по настоящата програма за човешки ресурси за осигуряване на заетост и подкрепа на хората в бедност и риск от социално изключване. Дотогава трябва да старират мерки по новата програма, за да се гарантират социалните услуги и да се предотврати рязкото увеличаване на безработицата. Това с особена сила важи за малките и отдалечени населени места, където няма друга алтернатива за заетост и общините са най-големият работодател.

* Kоментарът е от името на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ). Той съдържа исканията и препоръките, с които представителите на местните власти ще се обърнат към управляващите по време на дискусионния форум „Общинските проекти през програмен период 2014 – 2020“, който се провежда утре.

Събитието е част от политиката на сдружението за подкрепа и подготовка на местните власти за усвояването на европейските средства, предвидени за следващия програмен период. То ще се проведе в парк-хотел „Москва“ от 15.30 часа след общото събрание на НСОРБ.

Съгласно предварителната програма вицепремиерът и министър на правосъдието Зинаида Златанова ще представи напредъка по подготовката на споразумението за партньорство и на нормативната рамка за разходването на новия кохезионен пакет. Планираните приоритети, мерки и дейности по отделните програми ще разясняват министрите на околната среда и водите, на регионалното развитие, на земеделието и храните и на труда и социалната политика.

 

За автора

Сродни публикации