92 проекта по подмярка 4.2 получиха общо 83 млн.лв » Съвети в земеделието

април 23, 2024

92 проекта по подмярка 4.2 получиха общо 83 млн.лв

Акценти

  • с увеличените средства са разгледани още 125 заявления за подпомагане, които са получили резултат под 55 до 46 точки включително по критериите за подбор от приема от 2015 г.

Чрез участието си в подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” бенефициентите имат възможност да подобрят конкурентоспособността на предприятията си. Финансовите средства се отпускат, за да се повиши икономическата ефективност на фирмите от хранително-преработвателната промишленост, да се подобри качеството и безопасността на храните, както и да се постигане съответствие със стандартите на ЕС.

На 18.05.2018 г. ЕК нотифицира промените на ПРСР и увеличи с почти 97 млн. лв. (49.5 млн. евро) бюджетът по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от ПРСР 2014 – 2020 г.  Така с увеличените средства са разгледани още 125 заявления за подпомагане, които са получили резултат под 55 до 46 точки включително по критериите за подбор от приема от 2015 г.

машина за производство на сладки

Проверката за допустимост са преминали 92 проекта на стойност 166 млн. лв. За тях общия размер на отпуснатата безвъзмездна финансова помощ е в размер на 83 млн.лв., като парите са за преработка/маркетинг на селскостопански продукти. Част от останалите 33 проекта са оттеглени по молба на кандидатите, а други не са отговорили на критериите за допустимост.

 

Сродни публикации