81 млн.лв ще получат тютюнопроизводителите за кампания 2018 г. » Съвети в земеделието

май 30, 2024

81 млн.лв ще получат тютюнопроизводителите за кампания 2018 г.

Акценти

  • Със заповед на министъра на земеделието, храните и горите ще бъдат определени и ставките за всяка от сортовите групи тютюн

Ще бъдат разпределени и средства по схемата de minimis заради претърпени финансови щети.

На 4 април на заседание на УС на ДФ „Земеделие“ бяха взети няколко решения за финансово подпомагане на земеделските стопани у нас. По схемата за преходна национална помощ за тютюн 2018 г. ще бъдат разпределени средства в размер до 81 млн.лв. Тази сума е предвидена в бюджета за тази година. Размерът й обаче е с 5% по-малък спрямо предходната година.

Земеделските стопани, които отглеждат тютюн, през която и да е година на референтния период 2007 – 2009 г.  имат право на подпомагане по схемата за преходна национална помощ за тютюн, необвързана с производството. Също така продукцията им трябва да е изкупена и премирана по реда на Закона за тютюна и тютюневите изделия.

Кои са допустимите кандидати за участие по схемата?

Земеделските стопани, които продължават да извършват земеделска дейност са допустими за участие в схемата. Те трябва и да са запознати, че това изискване се приема за изпълнено, когато към момента на подаване на заявлението или на плащането на помощта отговарят на следните условия:

  • Да имат регистрация по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители или в база данни за производителите на тютюн, и/или
  • Да са собственици на животно, животновъден обект или пчелно семейство, които са регистрирани в Системата за идентификация на животните. Те трябва да имат и регистрация на животновъдните обекти на Българската агенция по безопасност на храните, и/или
  • Да са регистрирали правно основание по чл. 41, ал. 1 от ЗПЗП за най-малко 0,1 ха.

Изплащането на преходната национална помощ за тютюн е на килограм. Тя се базира на средногодишното количество изкупен качествен (1-3 класа) тютюн по сортови групи през референтния период, съгласно данните за изкупения и премиран тютюн, представени от Фонд „Тютюн“. В случай, че земеделският стопанин не е отглеждал тютюн през всичките три години от референтния период, помощта се определя по друг начина. Тя се изчислява въз основа на средногодишното количество изкупен тютюн по сортови групи за годините, през които е отглеждал тютюн.

Със заповед на министъра на земеделието, храните и горите ще бъдат определени и ставките за всяка от сортовите групи тютюн.

Средства по схемата de minimis

Средства в размер на 3,2 млн. лв по схемата de minimis за тютюнопроизводителите предстои също да бъдат изплатени. Те ще бъдат разпределени между стопаните, претърпели финансови щети от предаден и неизплатен тютюн от две фалирали дружества за предходни години.

 

Сродни публикации