80 млн. лв. са заявени по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя” » Съвети в земеделието

декември 01, 2021

80 млн. лв. са заявени по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя”

Акценти

  • 137 проекта за участие са подадени на първия прием от новата Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2019-2023 г.

Одобреният бюджет за финансовата 2019 г. е в размер на 21 802 818 лв.

По време на първия прием по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя” от новата Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2019-2023 г. са подадени 137 проекта за участие. По тях са заявени средства в размер на 80 млн.лв.

Финансова помощ по мярката предстои да бъде отпусната само за проектни предложения, които ще бъдат изпълнени до края на финансовите 2019 и 2020 г. През финансовата 2019 г. е предвидено да бъдат разпределени средства в размер на почти 22 млн. лв. (21 802 818 лв.), а за 2020 г. – над 28,5 млн. лв. (28 521 112 лв.).

Финансирането трябва да послужи на винопроизводителите да повишат своята конкурентоспособност. Така ще имат възможността да увеличат доходите и жизнения си стандарт.

Допустимост на кандидатите и размер на финансиране

Кандидатите, които могат да участват са физически или юридически лица, група или организация на физически или юридически лица. Те трябва да са вписани в лозарския регистър.

По Програмата няма да се осигурява финансова подкрепа за дейности по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“, за които е получено финансиране за същите площи през последните 10 финансови години. Средства няма да бъдат предоставяни и за масиви за дейности, свързани с подобряване на техниките за управление на лозята, които са получили подкрепа през последните 5 години за това.

До 75 % от разходите за изпълнение на всяка една дейност ще бъде максималният размер на финансовата помощ по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“.

За всяка дейност са определени пределни цени. Те са описани в приложение 1 към Наредба 6/26.10.2018 г. С нея са определени условията и реда за предоставяне на финансовата помощ по програмата.

Максималният размер на разходите по проект или проекти, подадени от един кандидат в рамките на един прием е 3 000 000 лв. За целия период на Националната програма сумата е 6 000 000 лв.

Авансово могат да бъдат предоставени 80% от договорените средства. Това е възможно при условие, че кандидатите са започнали изпълнението на дейностите и в заявлението за кандидатстване е заявено авансовото плащане в точния му размер.

По програмата може да се участва със заявление по образец. Той е утвърден по реда на чл. 3, ал. 2, в Централното управление на Държавен фонд „Земеделие“ (ЦУ на ДФЗ).

 

 

Сродни публикации