79 проекта за близо 40 млн. лева са подадени по подмярка 1.1 от ПРСР 2014-2020 » Съвети в земеделието

юни 19, 2024

79 проекта за близо 40 млн. лева са подадени по подмярка 1.1 от ПРСР 2014-2020

Акценти

 • Предстои ръководителят на УО на ПРСР 2014-2020 да определи със заповед Оценителна комисия

Проектните предложения, подадени в рамките на приема по подмярка 1.1 „Професионално обучение и придобиване на умения“ от ПРСР 2014-2020, са 79.

Общата стойност на всички подадени проектни предложения е 38 605 496.37 лв. при общ бюджет на процедурата от 15 646 400 лв.

Това установи справка, направена от Звеното за управление на Национална селска мрежа  в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г. (ИСУН 2020).

Подпомагането е насочено към повишаване на знанията и уменията на земеделските и горските стопани, както и заетите лица в стопанствата им.

15 646 400 лв. е общият бюджет по процедурата, определен в Заповедта на ръководителя на Управляващия орган (УО) на ПРСР 2014-2020.

По процедурата е определен целеви бюджет в размер на 6 млн. лв. за кандидати:

 • – висши училища;
 • – научни институти;
 • – БАБХ;

чрез лицензирания си Център за професионално обучение, за провеждане на курсове и семинари, свързани с предотвратяване и/или преодоляване на усложнена епизоотична обстановка, включително и подобряване на биосигурността в стопанството.

Няма изискване за минимален размер на безвъзмездна финансова помощ (БФП).

Максималният размер на БФП е до 1 000 000,00 лева.

Проектни предложения можеха да подават:

 • – висши училища;
 • – професионални гимназии;
 • – центрове за професионално обучение;
 • – научните институти;
 • – опитни станции, които са самостоятелни научни звена по Закона за Българската академия на науките или Държавно предприятие „Научно-производствен център“, създадено по Закона за Селскостопанска академия.

Проектните предложения по процедурата се подаваха чрез:

 • – попълването на уеб базиран формуляр за кандидатстване;
 • – подаване на придружителните документи чрез ИСУН 2020 с използването на Квалифициран електронен подпис.

В периода на према по подмярка 1.1. УО на ПРСР 2014-2020 публикува разяснения на постъпилите в периода 16 декември 2019 г.- 24 февруари 2020 г. въпроси по процедура № BG 06RDNP001-1.001.

Предстои ръководителят на УО на ПРСР 2014-2020 да определи със заповед Оценителна комисия. Тя ще  оцени и класира проектните предложения по подмярка 1.1.

Оценката и класирането на проектните предложения по процедурата се извършват от оценителна комисия, определена със заповед на ръководителя на УО.

 

За автора

Сродни публикации