577 одобрени проекта по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ » Съвети в земеделието

април 25, 2024

577 одобрени проекта по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“

577 проекта от всички разпределени за обработка заявления за подпомагане по подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 вече са със сключени договори или предстои подписването им. Одобрената субсидия по тях е в размер на 256 386 878 лв., което е 87 на сто от определения със заповед на министъра на земеделието и храните бюджет за прием.

Обобщените данни сочат, че преобладаващата част от одобрените към момента проектни предложения, са насочени изцяло в сектор „Растениевъдство” – 369 или 70% от всички обработени заявления. 27 на сто (142 проекта) са в сектор „Животновъдство”, а останалите 2% ще се изпълняват едновременно в двата сектора.

Субсидията за проектите в сектор „Растениевъдство” е 113 829 892 лв., от които 12% или 13 936 767 лв. са насочени към приоритетната за подпомагане дейност с направление „Етерично-маслени и медицински култури”. Останалите 88% са безвъзмездна финансова помощ за подпомагане на дейности по производството на земеделски продукти от сектор „Плодове и зеленчуци”. 21 на сто от одобрените проекти са на стопанства в преход към биологично производство, за което бенефициентите са представили сключени договори за сертификация и контрол или са вече сертифицирани производители на биологични продукти. Финансова помощ в рамките на подмярка 4.1 ще бъде предоставена и за отглеждане на зеленчуци – оранжерийно производство.

68 544 421 лв. или 37 на сто от общия размер на одобрената субсидия са за подпомагане на земеделски производители, чиято дейност е насочена изцяло в сектор „Животновъдството”. Основната част от проектите (55 броя) са за производство на сурово краве мляко, като инвестициите са насочени към достигането на съответния стандарт в областта – технологично обновяване на съществуващи кравеферми, подобряване на сградния фонд, както и към закупуване на земеделска техника за обработка на почвата с цел добив на продукция за покриване на собствените нужди на фермите.

Финансова помощ ще бъде предоставена още за модернизиране на ферми с направление овцевъдство (за мляко и за месо) – 25 броя, птицевъдство (бройлери за угояване и за яйца) – 3 броя, говедовъдство – 2 броя, свиневъдство – 2 броя и пчеларство – 18 броя, както и за създаване на нова щраусова ферма. Одобрени са проекти и за производство на козе и биволско мляко. Част от одобрените проекти в сектор „Животновъдство” са за производство на биологични продукти, предимно за производство на био пчелен мед.

Земеделските производители, чиято дейност е насочена към смесени сектори – комбинация от растениевъдство и животновъдство, ще получат финансова подкрепа в размер на 2 345 595 лв. 
Напомняме, че обработката на заявленията по подмярката продължава. Към момента се разглеждат проекти, оценени с минимум 39 точки.

 

За автора

Сродни публикации