50 проектни предложения на стойност 18.1 млн. евро са подадени по подмярка 16.1 от ПРСР 2014-2020 г. » Съвети в земеделието

май 29, 2024

50 проектни предложения на стойност 18.1 млн. евро са подадени по подмярка 16.1 от ПРСР 2014-2020 г.

50 проектни предложения на стойност 18.1 млн. евро са подадени по подмярка 16.1 „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“ от ПРСР 2014-2020 година.

Подпомагането е насочено към оперативни групи, сформирани за реализиране на проекти с потенциал за иновации в секторите на селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост. Основно проектите са за разработване и тестване на нови продукти, процеси, методи и технологии или към доразвиване и адаптиране на съществуващи продукти и практики. Определеният бюджет за приема възлиза на 20 млн. евро. В него са включени и 2 млн. евро за проекти за иновации. Те са свързани със здравословното състояние на животните, предвид усложнената епизоотична обстановка в страната.

По мярката кандидатстват представители на научните среди и земеделски стопани, което предоставя възможност за изпълнение на многообразни иновативни идеи.

Приемът по мярката приключи на 17 февруари 2020 г. Постъпилите проектни предложения ще бъдат оценявани от Управляващият орган на  Програмата по реда на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

За автора

Сродни публикации