50 вида риба попадат в Червената книга на България » Съвети в земеделието

юли 23, 2024

50 вида риба попадат в Червената книга на България

Акценти

  • За последните 20 години само в р. Дунав и притоците й популациите на различните видове риба са намалели с 60 %

Всички реки у нас са засегнати от негативните действия на хората

Поотделно или чрез притоците и у нас всички реки страдат от замърсяване, пресъхване, прегради, които възпрепятстват миграцията на видовете в нея, изкопни дейности по изграждане на канали или добив на инертни материали. Това сочат данните на  Световният фонд за дивата природа (WWF).

В България водните ресурси не са чак толкова много. Те заемат едва 0,3 % от територията й. Средният воден ресурс за света е 8 000 м 3 / човек/година. У нас той е едва 2 250 м 3 / човек/година.

Данните представени от WWF  сочат, че на 325 реки са построени 270 водно-електрически централи. За още 200 са издадени разрешения за строеж.

ВЕЦ-овете въпреки ползата, че генерира „зелена енергия“ оказват негативно влияние на животинските видове в реките. Техните преградни съоръжения променят коритата на реките, скоростта и течението на водата, а така ограничават и възможността на различните видове риба и безгръбначни да мигрира. За целта закона изисква изграждането на рибни проходи, които обаче пропускат прекалено малко риба. Така големи пасажи не могат да следват обичайните си маршрути.

Много са факторите, които освен това допринасят за драстично намаляване на популацията на различните видове риба в реките у нас. За последните 20 години само в р. Дунав и притоците й те са намалели с 60 %. В Червената книга на България вече има 50 вида риба. От тях 4 са  изчезнали и 46 са застрашени. В тази категория попадат и есетрите.

От WWF алармират, че изчезването на различни видове риба не е маловажен проблем. Това нарушава правилното функциониране на цялата екосистема.

Към момента все още има решение на проблема и то е чрез регулиране намесата на човека във водните басейни.

Рамковата директива за водите е създадена през 2000 г. Тя следва да се грижи за опазването на водите на континента, но за целта трябва да намери подкрепата на европейците.

 

Сродни публикации