5 % от бюджета на ПРСР са за ЛИДЕР » Съвети в земеделието

април 25, 2024

5 % от бюджета на ПРСР са за ЛИДЕР

За подхода ЛИДЕР е предвиден бюджет от близо 130 млн. евро. Това е 5% от общата сума, предвидена за ПРСР в България за периода 2014 – 2020 г.
Основна цел при разработването на мярката за следващия програмен период,  е разширяване на териториалния обхват на населените места. Предвижда се създаването на около 60 местни инициативни групи.

В ос ЛИДЕР, както и досега, ще има 4 подмерки. Първата от тях е подготвителна и предвижда създаване на Местни инициативни групи, които ще кандидатстват за финансиране по програмата, втората е прилагане на стратегиите за местно развитие, третата е сътрудничество между Местни инициативни групи в страната и чужбина. Четвъртата е популяризиране на стратегиите, водени от общностите за местно развитие.
Предвижда се някои МИГ-ове (местни инициативни групи)  да обхващат повече от една община, както и облекчаване на административните процедури при разработването на местните стратегии.

 

За автора

Сродни публикации