45 млн. лева са платени по НАТУРА 2000 » Съвети в земеделието

април 22, 2024

45 млн. лева са платени по НАТУРА 2000

Акценти

  • Мярка 12 ,,Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите"
  • Одобрените за субсидиране кандидати са 11 512 на брой.

Одобрените за субсидиране кандидати са 11 512 на брой. Това са всички земеделските стопани, чиито земи се намират в защитените зони по Натура 2000 и спазват забраните и ограниченията за съответната защитена зона.  Те получават общо 44 600 000 лева по мярка 12 ,,Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите“ от ПРСР 2014-2020 г.

В приложение № 1 от Наредба № 5 от 24.02.2015 г. за прилагане на мярка 12 ,,Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите“ от ПРСР 2014-2020 са регламентирани размера и комбинирането на компенсаторните плащания за забраните.

Преведените финансови помощи са под формата на годишни плащания за хектар земеделска площ. С тяхна помощ се извършва компенсиране за наложените режими (ограничения) за земеделски дейности в съответните зони от Натура 2000.

 

Сродни публикации