43,6 млн. лв. бяха изплатени на земеделските стопани » Съвети в земеделието

август 04, 2021

43,6 млн. лв. бяха изплатени на земеделските стопани

Акценти

  • Финансирането, което се осигурява е под формата на годишни плащания на хектар земеделска площ

Средствата са за компенсиране на тези от тях, чиито земи попадат в обхвата на НАТУРА 2000.

По мярка 12 ,,Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите“ от ПРСР 2014-2020 г. вече са изплатени 43,626 млн. лева. Финансовия ресурс беше разпределен между 11 386 земеделски стопани.

За подпомагане по мярка 12 ,,Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите“ от ПРСР 2014-2020 стопаните трябва да отговарят на определени изисквания. Техните земи следва да попадат в обхвата на защитените зони по Натура 2000. Освен това фермерите трябва да спазват забраните и ограниченията за съответната защитена зона.

Изчисленията на финансовата помощ са извършени съгласно размера и комбинирането на компенсаторните плащания за забраните. Те са разписани в приложение № 1 от Наредба № 5 от 24.02.2015 г. Тя урежда прилагането на мярката. изчисленията са съобразени с последното изменение от 01.03.2019.

Финансирането, което се осигурява е под формата на годишни плащания на хектар земеделска площ. Чрез него се цели компенсиране на наложени режими (ограничения) за земеделски дейности. Те са описани в заповедта на министъра на околната среда и водите и са свързани с  обявяването на съответна зона от Натура 2000.

 

 

Сродни публикации