39.4 % е общият процент нa усвояване по всички мерки на ПРСР 2014-2020 към края на декември 2019 » Съвети в земеделието

декември 01, 2022

39.4 % е общият процент нa усвояване по всички мерки на ПРСР 2014-2020 към края на декември 2019

39.4 % е общият процент нa усвояване по всички мерки на ПРСР 2014-2020 спрямо общия бюджет на Програмата (2 917 848 203 евро).

Общо изплатените средства по Програмата са в размер на 933 464 535 евро от ЕЗФРСР*.

78 % е изпълнението на ПРСР спрямо бюджета (ЕЗФРСР*) от отворени приеми/кампании. 63 % е изпълнението на Програмата спрямо общия й бюджет (ЕЗФРСР*). 2 039 913 824 евро са договорените суми по Програмата към 31.12.2019 г. (ЕЗФРСР+НФ*).

29.00 % е изпълнението на ПРСР 2014 – 2020 за НЕ ИСАК базираните мерки към 31.12.2019 г., а 588 571 209 евро е общо изплатената сума по тях (ЕЗФРСР+НФ*).

68 % е изпълнението на ПРСР 2014 – 2020 за ИСАК базираните мерки към 31.12.2019 г., а 576 975 296 евро е общо изплатената сума по тях (ЕЗФРСР+НФ*).

 

Изпълнението на НЕ ИСАК базираните мерки към 31.12.2019 г. е следното:

Мярка 2 „Консултантски услуги,управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството“

 • – 1 658 813 евро изплатени суми;
 • – 38.99 % усвояване спрямо общ бюджет по мярката;
 • – по мярка 2 със заповеди на Министъра на земеделието, храните и горите са обявени два приема за предоставяне на консултантски услуги от НССЗ;

Мярка 4 „Инвестиции в материални активи“

 • – 7 478 брой подадени заявления;
 • – 1 788 брой сключени договори;
 • – 274 068 483 евро изплатени суми (ЕЗФРСР+НФ*);
 • – 80.12 %  договаряне спрямо общ бюджет по мярката;
 • – 35.63 % усвояване спрямо общ бюджет по мярката;

Мярка 6 „Развитие на стопанството и стопанската дейност“

 • – 8 316 брой подадени заявления;
 • – 4 012 брой сключени договори;
 • – 58 432 614 евро изпалтени суми (ЕЗФРСР+НФ*);
 • – 39.73 % договаряне спрямо общ бюджет по мярката;
 • – 29.61 % усвояване спрямо общ бюджет по мярката;

Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“

 • – 1 805 брой подадени заявления;
 • – 736 брой сключени договори;
 • – 182 778 845 евро изплатени суми (ЕЗФРСР+НФ*);
 • – 88.58 % договаряне спрямо общ бюджет по мярката;
 • – 29.21 % усвояване спрямо общ бюджет по мярката;

Мярка 8 „ Инвестиции в развитието на горските площи и подобряване на жизнеспособността на горите“

 • – 248 брой подадени заявления;
 • – 0 брой сключени договори;
 • – 586 452 евро изплатени суми (ЕЗФРСР+НФ*);;
 • – 0  % договаряне спрямо общ бюджет по мярката;
 • – 0.83 % усвояване спрямо общ бюджет по мярката;
 • – отчетените средства за изпълнение по Мярка 8 се отнасят за преходните договори по Мярка 223 от ПРСР 2007-2013;

Мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производителите“

 • – 38 брой подадени заявления;
 • – 23 брой сключени договори;
 • – 552 310 евро изплатени суми (ЕЗФРСР+НФ*);
 • – 84.26 % договаряне спрямо общ бюджет по мярката;
 • – 7.08 % усвояване спрямо общ бюджет по мярката;
 • – отчетените средства за изпълнение по Мярка 9 се отнасят за преходни договори по мярка 142 от ПРСР2007-2013, с поети многогодишни ангажименти и осигурен бюджет от ПРСР 2014-2020;

Мярка 19 „ВОМР (ЛИДЕР)“

 • – 101 брой подадени заявления;
 • – 99 брой сключени договори;
 • – 12 251 205 евро изплатени суми (ЕЗФРСР+НФ*);
 • – 1.96 % нa договаряне спрямо общ бюджет по мярката;
 • – 9.32 % нa усвояване спрямо общ бюджет по мярката;
 • – По Тематична подпрограма за малките стопанства на ПРСР 2014-2020 към 31.12.2019 са изплатени суми в размер на 41 338 464 евро (ЕЗФРСР+НФ*), а усвояването по подпрограмата спрямо общия й бюджет е в размер на 37.61%.

Изпълнението на ИСАК базираните мерки към 31.12.2019 г. е следното:

Мярка 10 „Агроекология и климат“

 • – 143 788 926 евро изплатени суми (ЕЗФРСР+НФ*);
 • – 64 % нa усвояване спрямо общ бюджет по мярката;
 • – към мярка 10 са включени и подадените и разплатени заявления по АЕП от ПРСР 2007-2013, които се финансират от бюджета на ПРСР 2014-2020;

Мярка 11 „Биологично земеделие“

 • – 106 147 791 евро изплатени суми (ЕЗФРСР+НФ*);
 • – 70 % нa усвояване спрямо общ бюджет по мярката;

Мярка 12 „Плащания по „Натура-2000” и Рамковата директива  за водите“

 • – 92 987 263 евро изплатени суми (ЕЗФРСР+НФ*);
 • – 67 % нa усвояване спрямо общ бюджет по мярката;

Мярка 13 „Плащания за райони,изправени пред природни или други специфични ограничения“

 • – 230 195 626 евро изплатени суми (ЕЗФРСР+НФ*);
 • – 83 % нa усвояване спрямо общ бюджет по мярката;

Мярка 14 „Хуманно отношение към животните“

 • – 3 855 690 евро изплатени суми (ЕЗФРСР+НФ*);
 • – 7 % нa усвояване спрямо общ бюджет по мярката.

Пълната информация за изпълнението на ПРСР 2014-2020 към 31.12.2019 г. можете да видите ТУК.

 

За автора

Сродни публикации