3,6 млн.лв ще бъдат платени за съхранение на растениевъдна земеделска продукция » Съвети в земеделието

февруари 24, 2024

3,6 млн.лв ще бъдат платени за съхранение на растениевъдна земеделска продукция

Акценти

  • За периода на прилагането на схемата е нотифициран максимален бюджет в размер до 7,2 млн. лева

Новата схема цели да стимулира увеличаването на инвестициите в закупуване на машини и оборудване.

По схемата „Помощ за инвестиции в материални активи в земеделски стопанства, свързани с първично производство на растениевъдна земеделска продукция” вече е одобрен финансов ресурс в размер на 3,6 млн. лева за 2019 г..

На 01.04.2019 г. Европейската комисия одобри новата държавна помощ. Срокът й на действие е до 31.12.2020г. За периода на прилагането на схемата е нотифициран максимален бюджет в размер до 7,2 млн. лева. Тази година ще бъдат разпределени 3,6 млн.лв.

Схемата е разработена по предложение на браншовите организации в сектор „Плодове и зеленчуци“. Чрез предоставяните финансови средства следва да се покрият част от разходите за машини, оборудване и линии за подготовка, охлаждане и съхранение на първична земеделска продукция. Тази схема има за цел да стимулира земеделските стопани да направят инвестиции за подобряване на общата производителност и устойчивост на стопанствата си. По-конкретно следва да се подпомогне намаляването на производствените разходи.

С финансовата помощ се покриват до 50% от разходите за инвестиции за такава техника. Максималния им размер ще е до 120 хил. лева. Средствата се предоставя под формата на капиталова субсидия. С тях трябва да се покрият част от разходите за реализация на инвестиции в машини, оборудване и линии за подготовка, охлаждане и съхранение на първична земеделска продукция в сектор „Растениевъдство“.

По схемата могат да кандидатстват земеделски стопани, които са регистрирани по реда на Наредба № 3 от 29 януари 1999 г. за период от най-малко 3 (три) години назад, считано от датата на кандидатстване. Допустими за участие са и организации и групи производители в сектор „Растениевъдство“. Те трябва да са признати със заповед на министъра на земеделието, храните и горите.

Предстои първо да бъдат утвърдени указанията по схемата, чак след това да бъде отворен и прием за кандидатстване.

 

 

Сродни публикации