34.32 % е общият процент нa усвояване по всички мерки на ПРСР 2014-2020 » Съвети в земеделието

юни 04, 2020

34.32 % е общият процент нa усвояване по всички мерки на ПРСР 2014-2020

Акценти

 • 23.87 % е изпълнението на ПРСР 2014 – 2020 за НЕ ИСАК базираните мерки към 31.08.2019 г. , а 484 395 969 евро е общо изплатената сума по тях (ЕЗФРСР+НФ*)

34.32 % е общият процент нa усвояване по всички мерки на ПРСР 2014-2020 спрямо общия бюджет на Програмата (2 917 848 203 евро), съгласно обобщените данни на ДФ “Земеделие“ към 31.08.2019 г.

Общо изплатените средства по Програмата са в размер на 812 333 720 евро.

23.87 % е изпълнението на ПРСР 2014 – 2020 за НЕ ИСАК базираните мерки към 31.08.2019 г. , а 484 395 969 евро е общо изплатената сума по тях (ЕЗФРСР+НФ*).

62 % е изпълнението на ПРСР 2014 – 2020 за ИСАК базираните мерки към 31.08.2019 г. , а 533 518 396 евро е общо изплатената сума по тях (ЕЗФРСР+НФ*).

 

Изпълнението на НЕ ИСАК базираните мерки към 31.08.2019 г. е следното:
 • Мярка 2 „Консултантски услуги,управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството“
 • 1 484 065 евро изплатени суми;
 • 34.88 % усвояване спрямо общ бюджет по мярката;

 

 • Мярка 4 „Инвестиции в материални активи“
 • 7 478 брой подадени заявления;
 • 1 684 брой сключени договори;
 • 71.57 %  договаряне спрямо общ бюджет по мярката;
 • 32.21 % усвояване спрямо общ бюджет по мярката;

 

 • Мярка 6 „Развитие на стопанството и стопанската дейност“
 • 8 316 брой подадени заявления;
 • 3 200 брой сключени договори;
 • 29.75 % договаряне спрямо общ бюджет по мярката;
 • 24.19 % усвояване спрямо общ бюджет по мярката;

 

 • Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“
 • 1 682 брой подадени заявления;
 • 695 брой сключени договори;
 • 87.24 % договаряне спрямо общ бюджет по мярката;
 • 19.43 % усвояване спрямо общ бюджет по мярката;

 

 • Мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производителите“
 • 38 брой подадени заявления;
 • 23 брой сключени договори;
 • 84.26 % договаряне спрямо общ бюджет по мярката;
 • 7.08 % усвояване спрямо общ бюджет по мярката;
 • Отчетените средства за изпълнение по Мярка 9 се отнасят за преходни договори по мярка 142 от ПРСР2007-2013, с поети многогодишни ангажименти и осигурен бюджет от ПРСР 2014-2020.

 

 • Мярка 19 „ВОМР (ЛИДЕР)“
 • 101 брой подадени заявления;
 • 99 брой сключени договори;
 • 1.96 % нa договаряне спрямо общ бюджет по мярката;
 • 8.15 % нa усвояване спрямо общ бюджет по мярката;

 

 • По Тематична подпрограма за малките стопанства на ПРСР 2014-2020 към 31.08.2019 са изплатени суми в размер на 39 779 175 евро, а усвояването по подпрограмата спрямо общия й бюджет (109 925 759 евро) е в размер на 36.19%.
Изпълнението на ИСАК базираните мерки към 31.08.2019 г. е следното:
 • Мярка 10 „Агроекология и климат“
 • 144 260 399 евро изплатени суми;
 • 65 % нa усвояване спрямо общ бюджет по мярката;
 • Към мярка 10 са включени и подадените и разплатени заявления по АЕП от ПРСР 2007-2013, които се финансират от бюджета на ПРСР 2014-2020.

 

 • Мярка 11 „Биологично земеделие“
 • 106 295 316 евро изплатени суми;
 • 70 % нa усвояване спрямо общ бюджет по мярката;

 

 • Мярка 12 „Плащания по „Натура-2000” и Рамковата директива  за водите“
 • 93 366 568 евро изплатени суми;
 • 67 % нa усвояване спрямо общ бюджет по мярката;

 

 • Мярка 13 „Плащания за райони,изправени пред природни или други специфични ограничения“
 • 187 486 225 евро изплатени суми;
 • 68 % нa усвояване спрямо общ бюджет по мярката;

 

 • Мярка 14 „Хуманно отношение към животните“
 • 2 109 888 евро изплатени суми;
 • 4 % нa усвояване спрямо общ бюджет по мярката.

Пълната информация за изпълнението на ПРСР 2014-2020 към 31.08.2019 г. можете да видите ТУК.

 

За автора

Сродни публикации