ЕС отделя 243 млн. евро за проекти по програма LIFE » Съвети в земеделието

юни 19, 2024

ЕС отделя 243 млн. евро за проекти по програма LIFE

Акценти

  • С финансирането по програма LIFE ще бъдат реализирани 142 нови проекта

Държавите-членки ще инвестират средствата за опазване на околната среда, природата и климата

Програма LIFE

Програма LIFE е инструментът на ЕС за финансиране в областта на околната среда и климата. Тя функционира от 1992 г. и по нея са съфинансирани над 4600 проекта в целия ЕС и в страни извън него, като са предоставени над 4,2 млрд. евро и така са мобилизирани почти 10 млрд. евро за опазване на околната среда и климата. Във всеки един момент се работи по около 1100 проекта. Бюджетът на програмата за периода 2014 – 2020 г. е 3,4 млрд. евро по текущи цени. Тя има две подпрограми – за околната среда и за действията в областта на климата. За следващия дългосрочен бюджет на ЕС, за периода 2021 – 2027 г., Комисията предлага финансирането за програма LIFE да се увеличи с почти 60%.

Финансиране по програмата

С финансирането по програма LIFE за околната среда и действията по климата ще бъдат мобилизирани допълнителни инвестиции. Така тяхната стойност ще достигне 430,7 млн. евро. С тези средства ще бъдат реализирани 142 нови проекта. Ще бъдат финансирани множество транснационални проекти и програма LIFE ще окаже въздействие във всяка страна от ЕС. Това съобщават от Европейската комисия.

Комисарят по въпросите на околната среда, морското дело и рибарството Кармену Вела обясни, че по програма LIFE продължава да се инвестира в проекти за подобряване на качеството на живот, околната среда и природата. Тя помага на множество талантливи европейци да намерят решения на някои от най-сериозните екологични проблеми днес. Такива са замърсяването на въздуха, недостига на вода, пластмасовите отпадъци, загубата на биоразнообразие и ресурси. Освен това програмата продължава да е икономически ефективна.

Комисарят по въпросите на климата и енергетиката Мигел Ариас Канете на свой ред каза: Тези иновативни проекти показват добавената стойност на европейското сътрудничество. Чрез тях се разработват и споделят най-добрите начини за намаляване на емисиите и увеличаване на устойчивостта спрямо изменението на климата и така се подпомага прилагането на рамката в областта на климата и енергетиката за 2030 г. в целия ЕС.

Как ще се спавим с най-големите предизвикателства?

Със 196,2 млн. евро ще бъдат финансирани проекти в областта на околната среда, ресурсната ефективност, природата, биоразнообразието и свързаните с околната среда управление и информация.

Това включва значителни инвестиции в проекти, които ще осигурят възможности за повторно използване на повече пластмасови отпадъци. Целта е те да се превръщат във висококачествени суровини за автомобилната, строителната и опаковъчната промишленост. Това е един от начините, чрез които програма LIFE оказва практическа подкрепа за постигане на целите на Европейската стратегия за пластмасите в кръговата икономика.

Програма LIFE продължава да заема челно място в усилията за повишаване на осведомеността относно ценните екосистемни услуги, осигурявани от природата. Чрез нея се осигурява  и защита на застрашените видове и местообитания. Множество проекти по програма LIFE ще помогнат за изпълнението на Плана за действие на ЕС за природата. Сред тях са:

 

  • намаляването на конфликтите между хората и дивата природа в Гърция, Италия, Румъния, Испания;
  • насърчаването на устойчиви земеделски практики в Италия, Малта и Испания.

В областта на климата ЕС ще инвестира 46,8 млн. евро. Паричните средства ще бъдат използвани по следните направления:

  • за подпомагане на проекти за адаптация към изменението на климата;
  • за смекчаване на последиците от него;
  • за управление и информация.

Това включва практическа помощ за държавите от ЕС. Тя ще се използва при изготвянето на националните им планове за климата и енергетиката за 2030 г. Те ще им помогнат колективно да намалят емисиите си на парникови газове. Тук става въпрос за спад с най-малко 40% до 2030 г. в сравнение с нивата от 1990 г. С финансирането по програма LIFE ще се помага и на селскостопанският и горският сектор. Целта е да се улесни адаптацията им към изменението на климата. Важно е да се подобри устойчивостта на общностите към екстремни метеорологични явления – от наводнения и горещини до недостиг на вода.

Приоритетна област „Околна среда и ресурсна ефективност“

В 55-те проекта по приоритетна област „Околна среда и ресурсна ефективност“ на програма LIFE ще бъдат инвестирани 163,5 млн. евро, от които ЕС ще осигури 82,4 млн. евро. Тези проекти обхващат действия в пет тематични области – въздух, околна среда и здраве, ресурсна ефективност, отпадъци и води. Само за 20-те проекта за ресурсна ефективност ще бъдат изразходени 43,8 млн. евро. Така ще се помогне на Европа в прехода към кръгова икономика. Това представлява увеличение от 15% спрямо миналата година. Около 14,9 млн. евро ще бъдат използвани за подобряване на качеството на въздуха в Европа.

Приоритетна област „Природа и биологично разнообразие“

С 40-те проекта по приоритетна област „Природа и биологично разнообразие“ ще се подкрепи прилагането на директивите на ЕС за птиците и местообитанията и стратегията на ЕС за биоразнообразието до 2020 г. Тяхната обща стойност е 153 млн. евро. ЕС ще осигури 97,5 млн. евро.

Приоритетна област „Управление и информация, свързани с околната среда“

С 15-те проекта по приоритетна област „Управление и информация, свързани с околната среда“ ще се повишава осведомеността по въпросите на околната среда. Тези проекти са на обща стойност 27,2 млн. евро, от които ЕС ще осигури 16,2 млн. евро.

Приоритетна област „Смекчаване на изменението на климата“

11-те проекта по приоритетна област „Смекчаване на изменението на климата“ са с общ бюджет от 33,7 млн. евро. Приносът на ЕС е 18,6 млн. евро. Тези средства са отпуснати за проекти за добри практики и за демонстрационни и пилотни проекти в три тематични области – промишленост, отчитане/докладване на емисии на парникови газове и земеползване, горско стопанство и земеделие.

Приоритетна област „Адаптация към изменението на климата“

В 17-те проекта по приоритетна област „Адаптация към изменението на климата“ ще бъдат инвестирани 44,2 млн. евро. От тях ЕС ще предостави 22,9 млн. евро. Средствата се отпускат за проекти в шест тематични области – адаптиране, основаващо се на екосистемите, здраве и благосъстояние, адаптация в планински/островни райони с акцент върху сектора на селското стопанство, адаптация/планиране в градовете, оценки на уязвимостта/стратегии за адаптация и води (включително управление на наводненията, крайбрежни райони и опустиняване).

Приоритетна област „Управление и информация, свързани с климата“

С 4-те проекта по приоритетна област „Управление и информация, свързани с климата“ ще се подобрява управлението и ще се повишава осведомеността за климатичните промени. Те са на обща стойност 9,1 млн. евро, от които ЕС ще осигури 5,2 млн. евро.

 

Сродни публикации