2, 99 млрд. лв ще изплати ДФЗ през 2019 г » Съвети в земеделието

април 22, 2024

2, 99 млрд. лв ще изплати ДФЗ през 2019 г

Акценти

  • Част от 1,554 млрд. лв. ще бъдат изплатени по схемата за единно плащане на площ

Правителството утвърди средствата, които ще бъдат разпределени в подкрепа на земеделските стопани

Днес бяха утвърдени средствата, които Държавен фонд „Земеделие“ ще получи, за да разплати през 2019 г. По-голямата част от парите, а именно 2,69 млрд. лв са от Европейския съюз. От националния бюджет ще бъдат осигурени 300 млн.лв. Така ДФЗ ще разполага с общата сума от 2,99 млрд. лв. за директните плащания на площ, пазарните мерки, Програмата за развитие на селските райони и Програмата за морско дело и рибарство.

За развитие на селските райони ще бъдат платени 985,9 млн. лв. Средствата ще бъдат разпределяни предимно по следните направления:

  •  мярка 4 „Инвестиции в материални активи“;
  •  мярка 6 „Развитие на стопанството и стопанската дейност“;
  •  мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“;
  •  мярка 19 ЛИДЕР.

274,6 млн. лв. са заложените средства по линия на директните плащания от ПРСР. Те ще обхващат направленията агроекология и климат, биологично земеделие и Натура 2000.

По схемата за единно плащане на площ е предвидено да бъдат изплатени 1,554 млрд. лв. От тези средства ще бъде осигурена и помощта за обвързани с производството плащания за животни, плодове, зеленчуци и други.

По Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. средствата, които ще бъдат разпределени са в размер на 38,8 млн. лв.

За пазарни мерки, включително Националната програма по пчеларство, схема „Училищен плод“, схема „Училищно мляко“, Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор и други схеми са разчетени 135,5 млн. лв.

 

 

Сродни публикации