161 общински проекта имат административни оценки » Съвети в земеделието

юли 23, 2024

161 общински проекта имат административни оценки

Акценти

  • В интернет са публикувани списъците с проектите, които не са допуснати до техническа и финансова оценка

Неодобрените кандидати могат да възразят срещу получения отказ

Изготвени са административните оценки за съответствие и допустимост. Такива вече имат 161 проекта, които са подадени от малките общини. Инвестиционните предложения са по четири процедури, които са обявени чрез ИСУН. Те са по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“. Тя е част от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014 – 2020 г.

В интернет са публикувани списъците с проектите, които не са допуснати до техническа и финансова оценка. В тях попадат предложения отправени по следните процедури:

  • № BG06RDNP001-7.007 – Спорт
  • № BG06RDNP001-7.005 – Физкултурни салони
  • № BG06RDNP001-7.002 – Училища

Очаква се предложението за отказ да бъде изпратено на кандидатите и чрез ИСУН. Те ще имат право да подават възражения срещу това. Срокът да го направят е до седмица след получаване на отказа. Възраженията следва да се подават пред изпълнителния директор на ДФЗ – РА.

Предстои кандидатите, които са допустими за подпомагане да бъдат поканени за подписване на административни договори. Това ще се случи след като приключи процедурата по обжалване.

Оценка за административно съответствие и допустимост преминават проектните предложения, които са подадени от общините и са свързани с реконструкция на детски градини. Те са подадени по процедура № BG06RDNP001-7.004. Предвидено е за тях да бъде извършена техническа и финансова оценка.

 

 

Сродни публикации