111 проекта по подмярка 7.2 имат административни оценки » Съвети в земеделието

юли 15, 2024

111 проекта по подмярка 7.2 имат административни оценки

Акценти

  • Списък с проекти, които не преминават на последващ етап – техническа и финансова оценка е публикуван на интернет страницата на ДФЗ

След получаване на предложенията за отказ, кандидатите ще могат в едноседмичен срок да подават възражения

Вече 111 проекта, подадени от селските общини са с изготвени оценки за административно съответствие и допустимост. Инвестиционните предложения са обявени чрез ИСУН.

Процедурата, по която е извършена оценката, е за „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“. Тя е част от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014 – 2020 г. По тази процедура се финансират общински проекти за изграждане или рехабилитация на уличната мрежа.

Списък с проекти, които не преминават на последващ етап – техническа и финансова оценка е публикуван на интернет страницата на ДФЗ. В него попадат инвестиционните предложения, подадени по процедура с № BG06RDNP001-7.001 – Улици.

Предвидено е общините да получат предложенията за отказ от ДФЗ – РА и чрез ИСУН. След получаването им кандидатите ще имат срок от една седмица, за да подадат възражения пред изпълнителния директор на ДФЗ – РА.

Допустимите кандидати ще бъдат поканени за подписване на договори едва след като приключи процедурата по обжалване.

 

Сродни публикации