1100 кандидати по агроекология трябва да представят документи за преминато обучение » Съвети в земеделието

юли 25, 2024

1100 кандидати по агроекология трябва да представят документи за преминато обучение

Около 1100 кандидати, поели ангажимент по Мярка 214 „Агроекологични плащания” през 2013 г., трябва да представят документи за преминато обучение в ДФ „Земеделие“ – РА. Обучението трябва да е приключило до 31 декември 2014 година. Срокът се отнася и за производители, прекратили ангажиментите си по мярката в предходни години и одобрени отново през 2013 г., с изключение на тези които вече са доказали опит.

Припомняме на стопаните, преминали обучение и имащи наличен документ, че трябва да го представят в областните дирекции на ДФ „Земеделие”, в които са кандидатствали. Документите се подават със заявленията за плащане най-късно до третата година от ангажимента, която за тях се явява 2015-та.

Земеделските производители могат да предоставят диплома за издържан изпит по агроекология или удостоверение за преминат курс, обучение или информационни занятия, издадени от обучаваща институция. Наличието на опит се доказва и с уведомително писмо за извършени плащания по Мярка 1.3 „Развитие на селскостопански дейности, целящи опазването на околната среда” по програма САПАРД.

Фермерите, които прилагат подмярка „Биологично земеделие”, могат да докажат опит и със сертификат или писмено доказателство за съответствие с правилата за биологично производство на произведените от тях растителни или пчелни продукти. Сертификатът трябва да бъде издаден от контролиращо лице, одобрено от министъра на земеделието и храните.

Фонд „Земеделие” може да прекрати ангажиментите на кандидатите, които не са доказали наличието на опит или допълнително обучение за извършваните от тях агроекологични дейности. В тези случаи може да се наложи фермерите да възстановят 100% от получените до момента субсидии.

Всички кандидати, които не са преминали обучение могат да се обръщат към "Съвети в земеделието" ООД.

 

За автора

Сродни публикации