Одобрени са 100 нови тръжни процедури на общините » Съвети в земеделието

февруари 21, 2024

Одобрени са 100 нови тръжни процедури на общините

Експертите в ДФ „Земеделие“ одобриха 100 нови тръжни процедури на общини. Така търговете за общински проекти по мерки 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”, 322 „Обновяване и развитие на населените места” и 313 „Насърчаване на туристическите дейности” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г., съгласувани през последния месец, вече наброяват 265. От тях 75 обществени поръчки са за строително-монтажни дейности, чието изпълнение кандидатите могат да започнат своевременно. Изпратени са 64 уведомителни писма за отстраняване на забележки по процедурите. По трите мерки от ПРСР са изготвени и над 80 окончателни анекса на общини. Това означава, че кандидатите вече могат да подават заявките си за окончателно плащане за извършените инвестиции.

Служителите, отговарящи за договорирането на инвестиционните предложения, са изготвили 336 анекса към договори както по частните, така и по публичните проекти. Най-голям е броят на анексите по мярка 121 „Модернизация на земеделските стопанства“, по която има одобрени 144 допълнителни споразумения.

 

 

За автора

Сродни публикации