100 млн. лева ще се инвестират във възстановяване на инфраструктурата за напояване в страната » Съвети в земеделието

декември 01, 2023

100 млн. лева ще се инвестират във възстановяване на инфраструктурата за напояване в страната

Акценти

  • Общият размер по „Проектни предложения от „Напоителни системи“ ЕАД“ е 45 419 274 евро

 100 млн. лева ще бъдат инвестирани във възстановяване на инфраструктурата за напояване в страната чрез прилагането на подмярка 4.3.

Целта е напоителните съоръжения да бъдат реконструирани и модернизирани в съответствие с идентифицираните нужди. Вчера се откриха две отделни процедури чрез подбор, които се различават според допустимостта на кандидатите.

Първата процедура е „Проектни предложения от „Напоителни системи“ ЕАД“, по която ще се подпомагат само проекти, подадени от дружеството.

Общият размер на финансовата помощ по тази процедура е 45 419 274 евро. Максималният размер за едно проектно предложение е 6 млн. евро.

Втората процедура е „Проектни предложения от сдружения за напояване и други юридически лица за възстановяване на съществуващи хидромелиоративни съоръжения за напояване“.

По нея допустими кандидати са:

  • – юридически лица, учредени и регистрирани по реда на Закона за сдружения за напояване и вписани в регистъра на Сдруженията за напояване и юридически лица;
  • – учредени и регистрирани по реда на Търговския закон или Закона за кооперациите.

Общият размер на финансовата помощ по процедурата е 5 046 586 евро. Максималният размер на допустимите разходи за целия период на прилагане на ПРСР 2014 – 2020 г. за кандидат е 1,5 млн. евро.

Подаването на проекти се извършва изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в България (ИСУН 2020). Необходимо е използването на квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 3 юли 2020 г.

 

За автора

Сродни публикации