10 млн. лв. са изплатени по мярка 214 „Агроекологични плащания“ » Съвети в земеделието

юни 22, 2024

10 млн. лв. са изплатени по мярка 214 „Агроекологични плащания“

9 767 360 млн. лв. по мярка 214 „Агроекологични плащания“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г. бяха разпределени на близо 700 земеделски стопани, получили одобрение на заявленията си по направление „Възстановяване и поддържане на затревени площи с висока природна стойност“ (ВПС-1), „Поддържане на местообитанията на зимуващите видове гъски и ливаден блатар в обработваеми земи с орнитологично значение“ (ВПС-4), „Традиционно отглеждане на овощни култури“, „Контрол на почвената ерозия“, „Опазване на застрашени от изчезване местни породи, важни за селското стопанство“, „Традиционни практики за сезонна паша на животните (пасторализъм)“, както и тези от заявилите повече от едно от горепосочените направления.

В Наредба 11 от 6.04.2009 г. за условията и реда за прилагане на мярка 214 „Агроекологични плащания“ от ПРСР 2007 – 2013 г. са определени ставките за изплащаните субсидии. Тази мярка и финансовата помощ, която се изплаща чрез нея е насочена към земеделски стопани, които доброволно извършват агроекологични практики. Паричната помощ е във вид на годишно компенсаторно плащане, като 75% от средствата се осигуряват от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), а останалите 25% се изплащат от националния бюджет.

 

За автора

Сродни публикации