10 дни до крайния срок на приема по подмярка 1.1 „Професионално обучение и придобиване на умения“ » Съвети в земеделието

юни 20, 2024

10 дни до крайния срок на приема по подмярка 1.1 „Професионално обучение и придобиване на умения“

Акценти

  • По процедурата не се изисква съфинансиране от страна на кандидата и БФП може да покрие до 100% от общо допустимите разходи по проекта

От 16 декември 2019 г. до 17:30 ч. на 16 март 2020 г. е отворен приемът по подмярка 1.1. „Професионално обучение и придобиване на умения“. 

Подпомагането е насочено към повишаване на знанията и уменията на земеделските и горските стопани, както и заетите лица в стопанствата им.

Общият бюджет по настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) е 15 646 400 лева.

По процедурата не се изисква съфинансиране от страна на кандидата и БФП може да покрие до 100% от общо допустимите разходи по проекта. Процентното участие на ЕЗФРСР за целия период 2014-2020 г. е в размер на 90%, като националното съфинансиране е в размер на 10%.

По процедурата е определен целеви бюджет в размер на 6 млн. лв. за кандидати:

  • – висши училища;
  • – научни институти и БАБХ чрез лицензирания си Център за професионално обучение;
  • – за провеждане на курсове и семинари, свързани с предотвратяване и/или преодоляване на усложнена епизоотична обстановка, включително и подобряване на биосигурността в стопанството.

Няма изискване за минимален размер на БФП, но максималният размер на БФП е до 1 000 000,00 лева.

Допустими кандидати са:

  • – висши училища;
  • – професионални гимназии;
  • – центрове за професионално обучение;
  • – научните институти;
  • – опитни станции, които са самостоятелни научни звена по Закона за Българската академия на науките или Държавно предприятие „Научно-производствен център“, създадено по Закона за Селскостопанска академия.

 

 

За автора

Сродни публикации