1 919 проекта по подмярка 6.3 от ПРСР 2014 – 2020 г. преминават на следващ етап на разглеждане » Съвети в земеделието

юли 25, 2024

1 919 проекта по подмярка 6.3 от ПРСР 2014 – 2020 г. преминават на следващ етап на разглеждане

Акценти

  • Всеки кандидат по подмярката може да провери заявените и присъдените от Разплащателна агенция и от Управляващия орган на ПРСР точки

Приключи последният етап от предварителното класиране на проектните предложения от втория прием по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от ПРСР 2014 – 2020 г.

На последващ етап на разглеждане подлежат 1 919 проекта, класирани с не по-малко от 26,82 точки по критериите за подбор. Тяхната финансова стойност в размер на 28,785 млн. евро. Тя покрива до 131 % от бюджета по процедурата. Те подлежат на оценка за административно съответствие и допустимост на разходите, както и на техническа и финансова оценка.

По време на прием постъпиха 2 459 проекта със заявена финансова помощ от 36,885 млн. евро при бюджет в размер на 22 млн. евро. Размерът на безвъзмездната финансова помощ за един проект е левовата равностойност на 15 000 евро.

Проектните предложения бяха оценени и класирани спрямо броя получени точки по критериите за подбор. Настоящите резултати от работата на оценителната комисия за извършване на предварителния ранкинг, след разглеждането на получените възражения от Управляващия орган на ПРСР, са публикувани на сайта на ДФЗ.

При предварителната оценка ДФЗ – РА се е придържала стриктно към утвърдените насоки за кандидатстване на МЗХГ.

 

За автора

Сродни публикации