Ясни са резултатите по подмярка 7.2 » Съвети в земеделието

април 21, 2024

Ясни са резултатите по подмярка 7.2

Акценти

  • Предвидените по подмярка 7.2 финансови средства за улици са в размер на 50 000 000 евро

Вече са ясни предварителните резултати по проектните предложения подадени по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014 – 2020 г. по Процедури чрез подбор.

Предварителната оценка е изготвена още преди изтичането на едномесечния срок, предвиден за целта. Към 27.07.2018 г. те са оповестени и  публични. Участниците могат да проверят получените точки. При изготвянето на предварителните оценки за подадените проекти са спазени всички утвърдени условия за кандидатстване.

В случай на несъгласие с точкуването, от датата на публикуване на предварителния ранкинг, в срок от 14 дни участниците имат право да подават писмени възражения по реда на чл.9в от Закона за подпомагане на земеделските производители.

Съобразно общия брой точки, определени по критериите на Методологията са оценявани проектните предложения за детски градини и училища. Вторият критерий за брой население ще бъде приложен при окончателното оценяване.

Предвидените по подмярка 7.2 финансови средства са в следните размери:

  • от 50 000 000 евро за улици;
  • 7 500 000 евро за училища;
  • 5 000 000 евро за детски градини;
  • 10 000 000 евро за енергийна ефективност на сгради;
  • 10 000 000 евро за площи.

Етапите на разглеждане и класиране на проектните предложения са следните:

  • Предварително оценяване и ранкиране. По тази стъпка бенефициентите имат право да подават писмени възражения срещу получените резултати;
  • Изготвяне на оценителен доклад, основаващ се на административна оценка за съответствие и допустимост на разходите. Тук кандидатите отново имат право да оспорят получените оценки;
  • Изготвяне на техническа и финансова оценка;
  • Издаване на оценителен доклад.

 

 

Сродни публикации