Ясни са резултатите от предварителното класиране по подмярка 6.4.1. » Съвети в земеделието

април 22, 2024

Ясни са резултатите от предварителното класиране по подмярка 6.4.1.

Акценти

  • За процедурата за услуги по подмярка 6.4.1 са разпределени средства в общ размер на 35 000 000,00 евро

Всеки кандидат може да провери заявените и присъдени точки.

Вече приключи и последният етап от предварителното класиране на проектните предложения за услуги и за производство по подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“. Тя е част от ПРСР 2014 – 2020 г. Предложенията са подадени през „ИСУН 2020“. Първата процедура чрез подбор е с № BG06RDNP001-6.003 „Развитие на услуги във всички сектори и други неземеделски дейности“. Втората процедура чрез подбор е с № BG06RDNP001-6.004 „Производство на продукти, които не са включени в приложение I от договора за функционирането на европейския съюз“.

Клацирането и оценките на проектните предложения е извършено спрямо броя получени точки по критериите за подбор. Взети са под внимание и са обработени всички получени възражения от Управляващия орган на ПРСР. Резултатите от предварителния ранкинг може да видите на следните линкове:

Кандидатите могат да проверят заявените и присъдени точки. При изготвянето на предварителната оценка са спазвани утвърдените насоки за кандидатстване на Министерство на земеделието, храните и горите. Взети са под внимание и решенията от комисията за разглеждане на възражения, назначена на основание чл. 9в, ал. 5 от ЗПЗП.

Проектните предложения, оценени с минимум 40 точки по критериите за подбор и представляващи до 130 % от бюджета (определен със Заповед № РД 09-830 от 04.09.2018г.) и подбюджетите (посочени в Условията за кандидатстване) ще бъдат разпределени за следващ етап от обработка. За всяко едно от тях ще бъде изготвена оценка за административно съответствие и допустимост на разходите, а също техническа и финансова оценка.

По подмярка 6.4.1 са разпределени средства в общ размер на:

  • за процедурата за услуги – 35 000 000,00 евро;
  • за процедурата за производство –30 000 000,00 евро.

Размерът на безвъзмездната финансова помощ на общите допустими разходи за един проект и в двете направления е левовата равностойност на 10 000 евро, а максималният – левовата равностойност на 600 000 евро.

 

Сродни публикации