Ясни са критериите за оценка на проекти за новия прием по подмярка 4.1 от ПРСР » Съвети в земеделието

април 23, 2024

Ясни са критериите за оценка на проекти за новия прием по подмярка 4.1 от ПРСР

„На 26 октомври стартира вторият прием по мярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства" от Програмата за развитие на селските райони (2014-2020 г.) и ще продължи шест седмици – до 7 декември“, заяви заместник-министърът на земеделието и храните Васил Грудев. Той допълни, че  приемът ще стартира с целия наличен остатъчен бюджет. Вече има изготвена наредба за изменение, а на 4 октомври се очаква да бъде публикувана и заповедта за прием.

Подадените проекти по време на втория прием ще бъдат оценявани на база 10 приоритета, като максималния брой точки е 124. В приложената по-долу таблица е посочено подробното разпределение на точките за оценка.

 

Критерии за оценка на проекти

 

Приоритет

Критерии

Минимално изискване

Максимален брой точки

Точки

1.

Подпомагане на чувствителни сектори в земеделското производство

 

 

23

 

1.1.

Проекти с инвестиции и дейности, насочени в сектор „Плодове и зеленчуци“

Над 50 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта са изцяло насочени в сектор „Плодове и зеленчуци“

19

Над 50 % –

10 точки;

 Над 85 % –

19 точки

1.2.

Проекти с инвестиции и дейности, насочени в сектор „Животновъдство“

Над 50 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта са изцяло насочени в сектор „Животновъдство“

19

Над 50 % –

10 точки;

 Над 85 % –

19 точки

1.3.

 

Проекти с инвестиции и дейности, насочени в сектор „Етеричномаслени и медицински култури“

Над 50 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта са изцяло насочени в сектор „Етеричномаслени и медицински култури“

19

Над 50 % –

10 точки;

 Над 85 % –

19 точки

1.4.

Проекти с комбинация от инвестиции и дейности изцяло в секторите по т. 1.1, 1.2 и 1.3

Над 85 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта се формират от такива, изцяло насочени в най-малко два от секторите по т. 1.1, 1.2 и 1.3, като всеки от тези сектори не надхвърля 65 % от общите инвестиционни разходи

20

Над 85 % –

15 точки;

 100 % –

20 точки

1.5.

Проекти от кандидати – тютюнопроизводители, регистрирани по Закона за подпомагане на земеделските производители, за проекти с инвестиции, които не са свързани с производство на тютюн

Кандидатът трябва да фигурира в регистъра на данните за изкупения и премиран тютюн за периода 2007 – 2009 г.

3

 

2.

Подпомагане на биологичното производство

 

 

15

 

2.1.

 

Проекти с инвестиции и дейности от стопанства за производство на биологични продукти

Над 50 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта са свързани с производство на биологични продукти

15

Над 50 % –

10 точки;

 Над 85 % –

15 точки

3.

Подпомагане на проекти, осигуряващи допълнителна заетост

 

 

20

 

3.1.

 

Проекти, при които изпълнението на одобрените инвестиции и дейности води до осигуряване на допълнителна заетост в земеделските стопанства

*

10

До 5 работни места включително –

5 точки;

 Над 5 до 10 работни места включително – 8 точки;

 Над 10 работни места –

10 точки

3.2.

 

„Проекти, представени от кандидати, които извършват земеделска дейност от най-малко три години към момента на кандидатстване“

„Средноаритметично от средносписъчния брой на персо­нала от последните три години е най-малко 5 и този брой ще бъде запазен с изпълнение на инвестициите по проекта“

10

 

4.

Подпомагане на проекти, представени от млади земеделски стопани

 

 

5

 

4.1.

 

Проекти на земеделски стопани до 40 години, одобрени за подпомагане по мерки 112 или 141 от ПРСР 2007 – 2013 и подмерки 6.1 и 6.3 от ПРСР 2014 – 2020 и не са получавали подкрепа по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства“ и подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделските стопанства“ от ПРСР 2014 – 2020

*

5

 

5.

Подпомагане на кандидати с проекти на територията на селските райони в страната

 

 

10

 

5.1.

Проекти с инвестиции и дейности, които се изпълняват на територията на селски район в страната

*

10

 

6.

Подпомагане на кандидати с проекти на територията на Северозападен район и/или райони с природни и други ограничения

 

 

14

 

6.1.

Проекти с инвестиции и дейности, които се изпълняват на територията на Северозападен район в страната – област Плевен

*

1

 

6.2.

Проекти с инвестиции и дейности, които се изпълняват на територията на Северозападен район в страната – област Ловеч

*

2

 

6.3.

Проекти с инвестиции и дейности, които се изпълняват на територията на Северозападен район в страната – област Видин, област Враца и област Монтана

*

5

 

6.4.

 

Проекти с инвестиции и дейности, които се изпълняват на територията на необлагодетелствани райони с природни и други ограничения

*

9

 

6.5.

Проекти с инвестиции и дейности, които се изпълняват на територията на места по Натура 2000

*

9

 

7.

Подпомагане на проекти с инвестиции за повишаване на енергийната ефективност и/или иновации в стопанствата

 

 

8

 

7.1.

Проекти с инвестиции и дейности за повишаване на енергийната ефективност в стопанствата

Инвестициите по проекта водят до повишаване на енергийната ефективност с минимум 5 % за земеделското стопанство

8

От 5 % до 10 % включително –

4 точки;

 Над 10 % –

8 точки

7.2.

Проекти с инвестиции и дейности за иновации в стопанствата

Над 30 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта са свързани с иновации в стопанството

8

Над 30 % –

4 точки;

 Над 50 % –

5 точки;

 Над 85 % –

8 точки

8.

Подпомагане на проекти с интегриран подход и допринасящи за насърчаване на кооперирането между производителите

 

 

18

 

8.1.

Проекти с инвестиции и дейности, осигуряващи изпълнението на интегриран проект в рамките на ПРСР 2014 – 2020

*

4

 

8.2.

Проекти за колективни инвестиции и такива, представени от групи/организации на производители на земеделски продукти

*

4

 

8.3.

 

Проекти с инвестиции за строителство или обновяване на сгради, помещения и на друга недвижима собственост, пряко свързани с производството, съхранението и подготовката на продукцията за продажба, включително съоръжения, оборудване и машини, различни от земеделска техника, които са монтирани в тях

Над 65 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта са свързани със строителство или обновяване на сгради, помещения и на друга недвижима собственост и/или съоръжения, оборудване и машини, различни от земеделска техника, които са монтирани в тях

10

 

9.

Подпомагане на проекти с инвестиции, свързани с опазване на околната среда (включително технологии, водещи до намаляване на емисиите) и/или постигане на стандартите на ЕС

 

 

7

 

9.1.

Проекти с инвестиции и дейности, осигуряващи опазване на компонентите на околната среда, и/или инвестиции, осигуряващи съответствие на стопанството с изискванията на стандартите на ЕС

Над 30 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта са свързани с опазване на компонентите на околната среда и/или инвестиции, осигуряващи съответствие на стопанството с изискванията на стандартите на ЕС

7

Над 30 % –

4 точки;

 Над 50 % –

5 точки;

 Над 85 % –

7 точки

10.

Подпомагане на проекти с инвестиции за напояване

 

 

4

 

10.1.

 

Проекти с включени инвестиции за напояване в рамките на земеделското стопанство, представени от кандидати земеделски стопани, членове на сдружение за напояване

*

2

2 точки

10.2.

 

Проекти с инвестиции за напояване, при които се използва вода от инфраструктура с по-малки загуби и по-висока ефективност при използване на водните ресурси

Проекти с инвестиции за напояване, за които е осигурено или ще бъде осигурено използването на вода от клон на Напоителни системи или от Сдружение за напояване в обхвата на съответния речен басейн, за които е налице по-висок коефициент на настоящ КПД на напоителните системи

2

КПД на

напоителните системи' е над 41 % – 2 точки

 

ОБЩО

124

 

 

Цялата наредба за изменение на и допълнение на Наредба № 9 от 2015 г. за прилагане на подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ можете да изтеглите от ТУК.

 

За автора

Сродни публикации