Ще стартират целеви приеми по три подмерки по ПРСР за повишаване на биосигурността в животновъдните стопанства » Съвети в земеделието

април 22, 2024

Ще стартират целеви приеми по три подмерки по ПРСР за повишаване на биосигурността в животновъдните стопанства

Акценти

  • Приоритет отново ще бъде даден на животновъди, които предвиждат да повишат биосигурността в стопанствата си

През 2020 г. ще стартират целеви приеми по три подмерки по ПРСР 2014-2020 г. за повишаване на биосигурността в животновъдните стопанства.

През настоящата година собствениците на животновъдни обекти ще могат да кандидатстват с проектни предложения по подмерките:

  • – 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“;
  • – 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“;
  • – 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки земеделски стопанства“.

Критериите за подбор на проектите бяха одобрени на днешното заседание на Комитета по наблюдение на Програмата.

Приемът по подмерките е насочен към сектор „Животновъдство“ и дава възможност за инвестиции в превантивни действия срещу епизоотии. Приоритет отново ще бъде даден на животновъди, които предвиждат да повишат биосигурността в стопанствата си.

В периода март-април 2020 г. се планира прием по подмярка 4.1. Той е насочен към модернизиране на физическите активи на земеделски стопанства. Минималният размер на проектното предложение е 15 хил. евро, а максималният 1 млн. евро.

По подмярка 5.1 приоритетни ще са проектните предложения, които се реализират в райони в близост до зони в епизоотична обстановка, такива с по-висок риск от епизоотии, както и вече пострадалите животновъдни стопанства. Предвиденият прием е в периода февруари-март 2020 г., като общият бюджет по процедурата е 23 млн. евро. Максималният размер на едно проектно предложение за частни  бенефициени е 700 хил. евро за кандидати, отглеждащи свине, 500 хил. евро за отглеждащи птици и 200 хил. евро за стопанства с дребни преживни животни (ДПЖ). Във връзка с усложнената епизоотична обстановка по мярката ще могат да бъдат закупувани и животни за репопулиране на стопанствата, засегнати от епизоотията.

Тази година е предвиден и прием по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки земеделски стопанства“. По него ще се предостави възможност на малките свиневъдни, птицевъдни, козевъдни и овцевъдни стопанства да преодолеят неблагоприятните икономически последици. Чрез осигурената подкрепа те ще могат запазят конкурентните си предимства спрямо по-големите земеделски стопанства. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 6 млн. евро. Максималният размер на едно проектно предложение е  15 хил. евро.

 

За автора

Сродни публикации