Ще стане ли по-неясна ОСП с новия си модел на прилагане » Съвети в земеделието

юни 22, 2024

Ще стане ли по-неясна ОСП с новия си модел на прилагане

ОСП

Акценти

  • Сега основното предизвикателство е взаимното допълване на ОСП с политиките за смекчаване на изменението на климата

Не се знае дали новият модел на ОСП ще допринесе за подобряване ефективността на разходваните средства за земеделие

Според експерти, новият бюджет на Общата селскостопанска политика (ОСП) се движи към научно обоснован подход. Той по-скоро приема мултидисциплинарен характер, изисквайки от страните-членки да предложат специфични национални подходи.

Подобен метод налага необходимостта от наличие на системи за съвети в земеделието, които да функционират във всички държави-членки. Те трябва не само да предоставят информация на фермерите, но и да осигуряват обмен на най-добрите практики между тях и другите държави-членки. Ако това се случи ще се увеличи значително ефикасността на използване на паричните средства, които се използват сега.

Специалистите смятат, че стратегическите планове на държавите-членки трябва да се основават на най-новите налични данни за техните нужди, особено, що се отнася до околната среда и изменението на климата. Така донякъде ще се уеднакви нивото на амбиция на всички.

Какво изисква новият модел на прилагане на ОСП?

Съгласно новия модел на ОСП, държавите-членки на ЕС ще трябва да изготвят собствени национални стратегии в селското стопанство. Те ще трябва да се съобразят със собствените си специфични нужди.

Другото важно условие е да се осигури достатъчно добра гъвкавост на държавите-членки. От една страна те трябва да съобразят проектите си спрямо националните си особености. От друга, трябва да ги пригодят, за да подпомогнат постигането на целите на ЕС.

Според Европейската сметна палата (ЕСП), в предложенията на Комисията за ОСП, липсват амбиции за по-екологосъобразен и по-солиден подход, базиран на постиженията.

Въпреки, че националните стратегически планове могат да помогнат за по-доброто контролиране на разходите, трябва да се направи повече за целите, свързани с изменението на климата. Сега основното предизвикателство е взаимното допълване на ОСП с политиките за смекчаване на изменението на климата.

Към момента предложеното от Комисията ниво на административен контрол е по-високо от това в сегашната рамка. С новия модел Комисията ще контролира само добрата администрация. За съжаление тя няма да има капацитет да гарантира, че разходите на ЕС се използват реално за постигането на общите цели на ЕС. Повечето от параметрите за извършване на плащанията ще бъдат разработени от държавите-членки. Съществува възможността някои параметри, засягащи опазването на околната среда, да бъдат много строги, а други не толкова.

Така в случай, че новият модел бъде приет, ОСП ще стане по-неясна с 27 различни нива на амбиция и условия за допустимост за земеделските стопани в зависимост от тяхната страна. Така равнопоставеността вече ще се наруши.

 

Сродни публикации