Ще се промени ли Наредбата за посевен материал » Съвети в земеделието

февруари 21, 2024

Ще се промени ли Наредбата за посевен материал

Акценти

 • В схемите за сертификация на семената е изменен стандартът за разстоянията на изолиране при отглеждане на Sorghum spp.

Заради соргото до 20 декември 2018 г. ще продължи общественото обсъждане за промяна на пространствената изолация при производството на семена

От 6 декември започна периода за обществено обсъждане на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 21 от 2007 г. за търговия на посевен материал от зърнени култури на пазара на Европейския съюз. То ще продължи до 20 декември тази година.

Наредба № 21

Наредба № 21 от 2007 г. за търговия на посевен материал от зърнени култури на пазара на Европейския съюз (ЕС) урежда:

 • категориите семена от зърнени култури, които се предлагат на пазара на ЕС;
 • контролът на семената от официалните органи с цел сертификация;
 • дейностите под контрола на официалните органи – полска инспекция, извършвана от инспекторите по чл. 6 от Закона за посевния и посадъчния материал (ЗППМ) и лабораторни анализи за посевни качества, извършвани в лаборатории по чл. 7 ЗППМ;
 • условията, при които семената се предлагат на пазара;
 • изискванията, на които трябва да отговарят семената при сертификация – полска инспекция (включително изисквания за пространствена изолация) и лабораторни анализи за посевни качества, големината (масата) на партидите и размерът (масата) на пробите семена от съответния вид, опаковане и етикетиране, проверка кълняемостта на семената;
 • условията и редът за одобряване на смески, проверка на кълняемостта на смеските; малките опаковки;
 • условията и редът за последващ контрол; броят на партидите, които подлежат на последващ контрол;
 • търговията с неокончателно сертифицирани семена;
 • вносът на семена от трети страни; търговията със семена, произведени при специфични условия;
 • семена със специфично предназначение; контролът на предлаганите на пазара семена.

Защо възникна нуждата от промени?

Приетата по-рано тази година Директива за изпълнение (ЕС) 2018/1027 на Комисията от 19 юли 2018 година за изменение на Директива 66/402/ЕИО на Съвета по отношение на разстоянията на изолиране за Sorghum spp. (ОВ L 184, 20.7.2018 г.) предстои да бъде въведена в националното законодателство. В тази връзка е и отправеното предложение за изменения и допълнения на Наредба № 21 от 2007 г.

Чрез предвидените промени ще се изпълнят условията за производство на семена от сорго. Те се основават на международните стандарти, установени в схемата за сертификация на семена на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие.

В доклада изготвен от зам.-министър Вергиния Кръстева пише още, че в схемите за сертификация на семената е изменен стандартът за разстоянията на изолиране при отглеждане на Sorghum spp. Това се дължи на необходимостта да се вземат предвид зоните, в които присъствието на S. halepense или S. sudanense създава проблем заради кръстосаното опрашване. Имено това е причината за необходимостта от изменение в приложението на Наредбата. То трябва да засегне пространствената изолация при производство на семена от сорго.

 

 

Сродни публикации