Ще плащаме по-малко за скици на поземлени имоти » Съвети в земеделието

април 13, 2024

Ще плащаме по-малко за скици на поземлени имоти

Акценти

  • Услугите от кадастралната карта са общо 12, от Геокартфонд – 19, а извършваните справки са 13

Предоставяните от Агенцията по геодезия, картография и кадастър услуги, които гражданите заявяват и получават електронно, са с 30% по-евтини от документите на хартиен носител.

Едни от най-често търсените – издаването на скица на имот или схема на самостоятелен обект на хартия струват 20 лв. Заявените и получени електронно – 14 лв. Важно е да се знае също, че скиците и схемите вече са безсрочни, освен ако няма промяна в обстоятелствата за имота.

Предоставяните от АГКК електронни услуги са същите, като тези, които гражданите и бизнесът могат да получат на гише. Изготвянето на заявените на място или онлайн документи отнема едно и също време в зависимост от срока на услугата – обикновена, за която са необходими 7 дни, или бърза, чийто срок е тридневен.

Най-бързият и удобен начин за тяхното заявяване и получаване е по електронен път, чрез Кадастрално-административната информационна система на кадастъра.

За да може да бъде използвана, е необходимо да се направи регистрация, която отнема няколко минути. Заявяването на услуга също не отнема много време.

За някои от тях, с цел удостоверяване на данни, е необходимо заявителят да се идентифицира с електронен подпис.

Ако гражданите не разполагат с такъв, могат да получат заявения от тях документ в офис. Там ще трябва да покажат необходимите документи – за собственост на имот или други, необходими за съответната услуга.

Услугите от кадастралната карта са общо 12, от Геокартфонд – 19, а извършваните справки са 13.

Сред тях, освен предоставянето на скица на имот или схема на самостоятелен обект, са също:

  • – нанасяне на настъпили промени в кадастрална карта или в кадастралния регистър на недвижимите имоти;
  • – предоставяне на извадка от архивен план в цифров вид;
  • – справка по кадастрална карта и други.

Чрез картата в КАИС, която е със свободен достъп, може да се потърси информация за имот или сграда по различни начини – чрез въвеждане на данни за адрес или чрез идентификатор, който е като „ЕГН“.

За да извършват тези услуги, според последните изменения на Закона за геодезията, картографията и кадастъра, инженерите по геодезия трябва да са правоспособни, което означава, че трябва да имат образователно-квалификационна степен „магистър“ и минимум 2 години професионален стаж в областта на кадастъра.

Правоспособните лица ще имат право на достъп до информационната система на кадастъра, какъвто имат общинските служби по земеделие и общините.

Чрез нея, правоспособните лица ще имат право само да получават:

  • – скици на поземлени имоти;
  • – скици на сгради;
  • – схеми на самостоятелни обекти в сгради и в съоръжения на техническата инфраструктура;
  • – удостоверения за наличие или липса на данни,

но няма да могат да правят изменения на данните в тези документи и в кадастралната карта и кадастралните регистри.

Документите ще се изработват автоматично от информационната система на кадастъра. Те ще бъдат разпечатвани от правоспособните лица и след като те ги удостоверят, ще ги предоставят на потребителите на хартиен носител. Тези документи ще имат силата на официален документ, издаден от АГКК.

 

 

За автора

Сродни публикации