Частично финансиране ще има по мярка 10 „Агроекология и климат“ » Съвети в земеделието

юни 25, 2022

Частично финансиране ще има по мярка 10 „Агроекология и климат“

Акценти

  • През кампания 2019 няма да се приемат заявления за подпомагане, с които ще се поема нов ангажимент по мярка 10 „Агроекология и климат“

Заявления ще се приемат само за дейностите по направление „Традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм)“

Заради ограничения финансов ресурс за кампания 2019 прием ще има само по някои от мерките от ПРСР 2014-2020 г. През кампания 2019 не е предвидено да се приемат заявления за подпомагане, с които ще се поема нов ангажимент по мярка 10 „Агроекология и климат“ от ПРСР 2014-2020 г. Няма да се приемат и такива, с които се разширяват поети ангажименти по реда на чл. 20, ал. 6 от Наредба № 7 от 2015 г. за прилагане на мярката.

Изключение ще бъде направено само за дейностите по направление „Традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм)“. Финансиране е предвидено за стопаните, които прилагат практиките на територията на националните паркове „Рила“, „Пирин“ и „Централен Балкан“ в Република България.

Съгласно законовите изисквания, те трябва да разполагат с годишно разрешително за паша на посочените територии. То се издава съгласно чл. 50, т. 5 от Закона за защитените територии. Ежегодно, през петгодишния период на подпомагане, трябва да се прилага копие от него.

Земеделските стопани са задължени да извеждат на паша най-малко 50 овце или 10 говеда. Може да се направи комбиниране, но не се допускат по-малко от 10 ЖЕ.

Задължително трябва да се спазват нормите на натоварване на пасищата. Те биват одобрени от дирекциите на националните паркове. Стопаните трябва да поддържат гъстота на ЖЕ/ха съгласно плана за управление на съответните паркове.

Животните се извеждат на паша в определените планински пасища най-малко 3 месеца от годината в периода май – октомври. Допускар се изключения в сроковете при изрично разпореждане на дирекцията на съответния национален парк.

 

Сродни публикации