Цялата информация от декларацията на министър Порожанов трябва публикувана » Съвети в земеделието

юли 16, 2024

Цялата информация от декларацията на министър Порожанов трябва публикувана

Акценти

  • Сред данните, които следва да бъдат публикувани са и тези по отношение на съпругата му

Това поиска той от КПКОНПИ.

На 10 май, петък, в КПКОНПИ е внесено заявление от министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов. Чрез него той е поискал да бъдат публикувани всички данни от хартиения носител на подадената от него декларация за 2017 г. Сред данните, които следва да бъдат публикувани са и тези по отношение на съпругата му, тъй като не попадат в хипотезата на чл. 37, ал. 7 от ЗПКОНПИ.

В подадената декларация са посочени всички обстоятелства, както по отношение на лицето, заемащо висша публична длъжност, така и за неговата съпруга. При попълването на декларацията на стр. 2 не е направена отметка за нито едно от посочените обстоятелства:

  • Наличие  на фактическа раздяла;
  • Не живее заедно със съпругата си и няма общо домакинство и няма да декларира нейното имущество и доходи на основание чл.37, ал. 5 от ЗПКОНПИ;
  • Фактическо съжителство на съпружески начала.

Предвид липсата на отметка в посочените по-горе колони, механичното пренасяне на ЕГН-то на съпругата му в колоната за случаите по чл. 37, ал. 7 от ЗПКОНПИ за „фактическо съжителство на съпружески начала“,  не отговаря на действителното положение. Това не следва да се счита за нежелание за публикуване на информация относно лице, с което се намира във фактическо съжителство на съпружески начала.

По отношение на единственото, установено от комисията несъответствие, за същото е получено уведомително писмо от 13.03.2019 г.. В него е посочено, че не са попълнени трудовите доходи от заеманата длъжност за 2017 г. В определение от комисията 14-дневен срок е подадена коригираща декларация и е представена необходимата информация.

 

Сродни публикации