Земеделието в България ръка за ръка с дигиталните технологии » Съвети в земеделието

ноември 28, 2023

Земеделието в България ръка за ръка с дигиталните технологии

На форума на високо равнище „Заедно за цифрово земеделие“ стана ясно, че с цел създаване на една добра национална стратегия за цифровизация на земеделието е необходима координация и екипна работа между всички министерства, земеделския бранш и IT бизнеса у нас. Така ще бъдат взети ясни мерки относно действията, нужни за изграждането на инфраструктура за цифрова трансформация на земеделието.

Въвеждането на нови технологии в земеделския сектор поражда и необходимостта от провеждане на обучения на регионално ниво. Така ще се даде възможност на фермерите да придобият нужните знания и умения за използване на иновации в бранша.

Продължава развитието на инфраструктурата за широколентов интернет в селските райони, който от своя страна ще осигури цифровизация в селското стопанство.

Възниква нужда от приемственост от страна на младите хора. Те ще трябва целенасочено да внедрят дигиталните технологии в земеделския сектор.

Усилено се подпомага развитието на „дигиталните иновационни хъбове“, които улесняват достъпа до най-новите знания и иновационни технологии.

Осигурена е и възможност за помощно финансиране на дигитализацията в земеделието чрез подмярка 16.1. „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи“.

„За да отговорим на глобалните икономически процеси и предизвикателства, както и да повишим конкурентоспособността на Европа, е необходимо стимулиране на адаптацията на Общата селскостопанска политика към бързо променящия се свят на дигиталните технологии и решения. От особена важност е стимулирането на цифровите иновации и приложения в селското стопанство, в качеството им на фактор за устойчив растеж и повишаване на добавената стойност. Това ще има съществен принос към справянето на ЕС с предизвикателства, свързани с продоволствената сигурност и въпросите на околната среда, като в същото време ще създаде стабилна основа за интензивен и устойчив растеж в дългосрочна перспектива“, каза министър Порожанов.

 

За автора

Сродни публикации