Каква е целта на промените в Наредба № 6 за Мярка 13 » Съвети в земеделието

април 22, 2024

Каква е целта на промените в Наредба № 6 за Мярка 13

Акценти

  • Измененията целят избягване на двойно финансиране за извършваната земеделска дейност в зоните от Натура 2000

Изменения ще има в във връзка с плащанията по Натура 2000

От 18 януари е внесена за обществено обсъждане Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2015 г. Тя се отнася до прилагането на мярка 13 „Плащания за райони с природни или други специфични ограничения“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2014 – 2020 г.

В доклада към внесеното предложение е разписано, че ще се промени и Наредба № 5 от 2015 г. Тя засяга прилагането на мярка 12 „Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите“ от ПРСР за периода 2014 – 2020 г. Корекциите в двата нормативни акта са породени и от настъпилите изменения в европейското законодателство.

Съгласно действащите европейски регламенти и законови изисквания, плащанията за земеделски стопани в планински райони и в други райони с природни или други специфични ограничения се отпускат годишно за хектар земеделска площ. С тези финансови средства те биват компенсирани изцяло или частично. Финансирането е с цел обезщетение за направените допълнителни разходи и пропуснатите доходи, свързани с ограниченията за селскостопанско производство в съответния район.

Размер и период на изплащане на средствата

Европейското законодателство позволява на „държавите – членки да отпускат плащания по тази мярка в периода от 2014 г. до 2020 г.. Средствата са предназначени за бенефициери в области, които са отговаряли на условията за подпомагане. За бенефициери от райони, които вече не отговарят на условията за подпомагане след новото райониране плащанията намаляват прогресивно. Това се случва през период от най-много четири години. Съгласно европейските разпоредби, този период е с начало датата, на която е приключило районирането и най-късно през 2019 г. Посочените плащания започват на равнище от не повече от 80 % от средното плащане, определено за програмния период 2007 – 2013 г. Те приключват най-късно през 2020 г. Равнището им не трябва да надвишава 20 %, пише още в доклада.

Във внесената наредба е предвиден и размера на плащането на хектар за кампания 2019. То е по подмярка 13.2 „Компенсационни плащания за други райони, засегнати от значителни природни ограничения“. След приключване очертаването на границите съгласно чл. 31, параграф 5 от  Регламент (ЕС) № 1305/2013 земеделските стопани в районите, които остават допустими, получават пълния размер на плащанията по подмярката за кампания 2019.

Промени в Наредба № 5 от 2015 г.

С предложените корекции отпадат някои текстове от Наредба № 5 от 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания.

Внесеното предложения налага корекции и допълнения и в Наредба № 5 от 2015 г. Промените засягат прилагането на мярка 12 „Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите“ от ПРСР за периода 2014 – 2020 г.

Съгласно европейските разпоредби при изчисляването на плащанията за подпомагане, държавите членки приспадат сумата, необходима за изключване на двойно финансиране на практиките. В доклада към предложението пише, че държавите – членки могат да изчислят подлежащата на приспадане сума като фиксирана средна сума, приложима към всички заинтересовани бенефициери. Те обаче трябва да изпълняват съответните подмерки.

С предложените изменения се определя размер на фиксирана средна сума за избягване на двойно финансиране по отношение на всички заинтересовани бенефициери, които извършват земеделска дейност върху обработваеми земи в защитени зони от екологична мрежа Натура 2000. Новите законови промени внасят яснота относно размера на плащанията по заявления, подадени след 01.01.2018 г. Засегнати са и плащанията, които към настоящия момент не са извършени. Средната фиксирана сума, която се приспада от размера на подпомагане за обработваемите земи, е представена и одобрена от Комитета по наблюдение на ПРСР за периода 2014 – 2020 г. Тя е част от предложеното пето изменение на ПРСР за периода 2014 – 2020 г.

Цели на промените

Предложените промени имат за цел да елиминират възможностите за двойно финансиране. Те трябва да подобря условията за по-ефективно използване на плащанията по мерките. Паралелно с това трябва да осигури съответствие между приложимото европейско и национално законодателство.

Ще се внесе и по-голяма яснота относно условията и реда за предоставяне на финансова помощ по следните мерки:

  • мярка 12 „Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите“;
  • мярка 13 „Плащания за райони с природни или други специфични ограничения“.
 

Сродни публикации