Холщайн-фризийска порода » Съвети в земеделието

април 21, 2024

Холщайн-фризийска порода

Акценти

  • Това е породата с най-висока млечност в света, но съдържанието на мастни вещества в млякото е най-ниско

Холщайн-фризийска порода – Това е официалното име на породата, а в САЩ е позната като Холщайн.

 

Произход

Създадена е в САЩ и Канада на основата на внесени от Холандия черно-шарени говеда (основно през периода 1875-1905 п). Селекцията на Американския континент е протекла в посока висок ръст и живо тегло и висока млечност при нисък процент мастни вещества и сух безмаслен остатък и подчертан млечен тип на екстериора.

 

Цвят

Цветът на космената покривка на Холщайн-фризийските говеда (ХФГ) с черно-бял, с различно разположение на черните и белите петна. Останали-те особености в оцветяването (мукози, рога, копита) са като особеност в оцветяването на ХФГ е наличието на животни с червено-бял цвят. Той се дължи на рецесивен ген за червен цвят. Тези животни са известни като Червено-шарен холщайн (Ред холщайн), но не се смятат за отделна порода. Носителите на този ген за червен цвят задължително се обозначават с буква „К“ след името. Това означава, че телетата на такъв бик (или крава) може да имат червено-бял цвят (фиг. 1).

Едрина

Това е най-едрата порода за мляко в света. Стандарта за живото тегло на пълновъзрастните крави е 680-700 кг, на биците 1000-110,0 кг, а за височината на холката съответно 141 и 151 см. Телетата са много едри при раждането – 42-44 кг. Това често е причина за трудни раждания.

Животните са къснозрели, като кравите се отелват често след 28-30- месечна възраст.

 

Екстериорни особености

Кравите от тази порода имат типичен екстериор на говеда за мляко: клинообразна форма на тялото; дълга, тясна и суха глава и шия; висока и тясна холка; дълбок и дълъг гръден кош, широка и равна поясница и крупа; много слаба замускуленост, ъгловатост на тялото. Вимето е обемисто – то е добре оформено, с правилно разположени цицки и добре изразени млечни вени, често се среща ванообразна форма.

Фиг. 1. Червоношарена крава от Холщайн-фризийската порода (Ред Холщайн).

 

Темперамент

Кравите са спокойни и жизнени, но по-високопродуктивните са твърде чувствителни на стрес.

Използване на пасищата. ХФ говеда са с големи възможности за използване на грубите, сочните и концентрирани фуражи. Добре оползотворяват богатите културни пасища, като могат да консумират големи количества зелени фуражи. Породата не е подходяща за използване при сухи и бедни пасища. Кравите са много чувствителни към непълноценните дажби и реагират с рязко влошаване на здравето и репродукцията.

 

Продуктивност

Това е породата с най-висока млечност в света, но съдържанието на мастни вещества в млякото е най-ниско. При воденето на селекция в САЩ за най-важен показател се смята произведеното общо количество млечно масло от крава. Всички световни рекорди за млечност и млечно масло принадлежат на крави от тази порода.

Средната млечност на контролираните крави в САЩ е 6690 кг, а на записаните в племенните книги – средно 8256 кг мляко с 3,65% м. в. Има много стада със средна годишна млечност над 10 000 кг.

По данни на Асоциацията на Холщайн-фризийската порода в САЩ са регистрирани 18 крави с пожизнена млечност над 136 000 кг, в т. ч. две с над 181 000 кг мляко. Световният рекорд за пожизнено произведено млечно масло принадлежи на крава Патси Бар Понтиак 6174402, от която за 3808 дойни дни (10,5 години) е надо-ено 159 127 кг мляко със 7153 кг. млечно масло. Новият световен рекорд за млечност за 305-дневна. лактация е на крава Сюжет, която на II лактация е дала 26 922 к.г мляко с 1042 кг млечно масло (3.9%) и 925 кг протеин (3.4%).

Понастоящем бици от ХФГ се използват за подобряване на млечността и качествата на вимето на Черношарената порода в цял свят, вкл. в Холандия и у нас.

 

Сродни публикации