Химична борба с плевелите при соята – част 2 » Съвети в земеделието

Химична борба с плевелите при соята – част 2

Внасяне на хербициди преди сеитбата.

Преди сеитбата на соята с инкорпориране (ПСИ) се внасят почвени хербициди, които основно контролират едногодишни широколистни и относително по-слабо някои едногодишни житни плевели.

В този период могат да се използват хербицидите Еклипс 70 ВДГ, Зенкор 70 ВГ, Зенкор 600 СК и др. съдържащи активното вещество метрибузин.

Метрибузин

Метрибузин е селективен с почвено и листно действие системен хербицид срещу едногодишни широколистни и някои едногодишни житни плевели. Той може да се прилага във фази ПСИ и след сеитба преди поникване на културата (ССПП). Еклипс 70 ВДГ и Зенкор 70 ВГ съдържат 700 g/kg метрибузин, докато Зенкор 600 СК съдържанието е 600 g/kg метрибузин. Използват се в доза 50-60 g/da. Чувствителни плевелни видове са:

 • Житни: Кокоше просо, Кръвно просо, Лисича опашка;
 • Широколистни: Абутилон, Великденче, Глухарче, Гръцка коприва, Лайка, Лобода, Мак, Метличина, Мъртва коприва, Овчарска торбичка, Огнивче, Синап, Слез, Спореж, Татул, Фасулче, Щир и др.

Най-добър хербициден ефект се постига при добра почвена влага. Необходими са 5-10 mm валеж по време на 10-дневния период след внасянето на хербицидите, за да се постигне най-добър хербициден ефект.

В периода, след сеитба преди поникване на соята (ССПП) за борба срещу плевелите може да се използват няколко хербицида съдържащи активните вещества:

 • Метрибузин;
 • Оксифлуорфен;
 • Пендиметалин;
 • Диметенамид-П;
 • Линурон;
 • Флумиоксазин.

Оксифлуорфен

Оксифлуорфен е селективен с почвено и листно действие системен хербицид срещу едногодишни житни и някои широколистни плевели като: Видове щир, Татул, Бяла лобода, Абутилон, Лубеничник, Мъртва Коприва, Овчарска Торбичка, Лайка, Фасулче, Тученица, Дива Ряпа, Черно Куче Грозде, Полски Синап, Лепка, Галинзога, Войничица и др. В соевите посеви на база оксифлуорфен се предлагат хербицидите Гоал 2 Е и Галиган 240 ЕК. Търговските формулировки на готовия хербицид съдържат 240 g/l оксифлуорфен и се прилагат в доза 80-100 ml/da.

Пендиметалин

Пендиметалин е селективен с почвено и листно действие контактен хербицид за борба срещу широколистни плевелни видове. Найтхоук, Пендиган 330 ЕК и Стомп НОВ 330 ЕК съдържат 330 g/l пендиметалин. Прилагат се в доза 400 ml/da. Чувствителни плевели са:

 • Житни: Балур от семе, Див овес, Кощрява, Кокоше просо, Кръвно просо;
 • Широколистни: Абутилон, Звездица, Кострец, Лайка, Лепка, Лобода, Мак, Млечок, Мъртва коприва, Синап, Спореж, Татул, Теменуга, Фасулче, Черно куче грозде, Видове щир и др.

Уинг-П

Уинг-П е сравнително нов двукомпонентен почвен хербицид за борба срещу едногодишни житни и широколистни плевели в соевите посеви. Той съдържа две активни вещества 212,5 g/l Диметенамид-П и 250 g/l Пендиметалин. Контролира успешно едногодишни житни плевели:

 • Кощрява, Кокошо просо, Кръвно просо, Лисича опашка, Балур от семе, Див овес, Диво просо и др., включително и самосевки от житни култури;
 • Широколистни плевели: видове щир, Черно куче грозде, Тестнолистна лайка, Червена мъртва коприва, Бяла куча лобода, Див мак, Див синап, Лепка, Абутилон, Татул и др.

Прилага се в доза 300-400 ml/da. Хербицидното действие и ефикасността на този продукт се запазва и при наличие на по-малка почвена влага.

Линурон

Линурон е селективен, системен, почвен и листен хербицид с широк спектър на действие. Ефикасен е срещу:

 • голям брой едногодишни широколистни плевели – Полски Синап, Дива ряпа, Полско огнивче, Галинзога, Видовете щир, Пача Трева, Овчарска торбичка, Див мак, Подрумче, Тученица, Звездица и др.
 • някои многогодишни видове – Живовлек, Млечки, Пелин и др.

Хербициди с активно вещество Линурон предлагани на пазара са: Афалон 45 СК, Калин ФЛО, Линурекс 45 СК, Линурекс 50 СК, Линурон 45 СК, може да се прилагат в дози 250 до 400 ml/da. В години със засушаване Линурон приложен върху песъчливи почви е възможно да се акумулират остатъчни количества от хербицида. Те могат да предизвика фитотоксичен ефект на следващите култури.

Пледж 50 ВП

Пледж 50 ВП е сравнително нов селективен, системен, с почвено и листно действие фенилфталимиден хербицид за борба срещу широколистни и някои житни плевели. Той съдържа активното вещество 500 g/кg Флумиоксазин с персистентност в почвата до 6 месеца. Прилагат се в доза 8 g/da Чувствителни плевели са: Щир, Полски синап, Бяла лобода, Татул, Лайка, Черно куче грозде, Абутилон, Пача трева, Кощрява, Кръвно просо, Кокошо просо, Балур (от семе) и др. В България продуктът се използва за борба срещу плевелите при царевица и слънчоглед. В някой европейски държави флумиоксазинът е регистриран за приложение при соя, овощни градини и лозя.

Предимства от прилагането на хербициди преди сеитбата.

Предимствата от прилагането на хербициди с почвено действие преди сеитбата с инкорпориране (ПСИ) и/или след сеитба преди поникване на соята (ССПП) са, че посочената група хербициди осъществяват добър плевелен контрол в една от критичните фенофази от развитието на културата. За постигане на максимална ефикасност на хербицидите в периода след третирането е необходима оптимална почвената влага. Продуктът трябва да е нанесен върху добре обработената почва, без буци и растителни остатъци. Големи количества на валеж и поливки след извършване на апликацията могат да придвижат почвените хербициди до кореновата зона на растенията, с което да предизвикат фитотоксичен ефект на соята.

 

Материалът е изготвен от:

Доц., д-р Пламен Маринов-Серафимов

Институт по фуражните култури –Плевен

Доц., д-р Георги Георгиев

Опитна станция по соята – Павликени

 

Свързани новини