Химична борба с плевелите при соята - част 3 » Съвети в земеделието

Химична борба с плевелите при соята – част 3

Третирането с ефективни и селективни хербициди е успешно решение на проблема за борбата с плевелите в соевите посеви. То се извършва съобразно видовия състав и степента на заплевеляване с едногодишни и многогодишни едно- и двусемеделни плевелни видове. Прилагането на вегетационни хербициди най-често се налага при пролетно засушаване. Причината за това е, че тяхната ефикасност относително слабо се влияе от почвената влажност за разлика от хербицидите за почвено приложение.

Внасяне на вегетационни хербициди

Внасянето на вегетационни хербициди с листно действие се извършва в периода първи – трети същински лист на соята, до 4 лист на плевелите и височина на балура 15-20 cm. Прилагането на вегетационни хербициди в напреднали фази от фенологичното развитие на плевелите или върху посеви в условия на стрес (в следствие на засушаване, преовлажняване, липса на хранителни вещества и други фактори) може да доведе до намаляване ефикасността на продуктите и/или да предизвикат фитотоксичен ефект върху соята. Апликацията на вегетационни хербициди за листно приложение се извършва с работен разтвор 20–30 l/da. Температурата на въздуха трябва да е не по-висока от 25 °С. Скорост на вятъра следва да е не по-голяма от 2 m/s. Самата апликация се извършва в период без валежи в продължение на 2 – 4 часа след третирането. При смесено заплевяване с житни и широколистни плевели, не се допуска третиране чрез смесването на вегетационните противожитни и противошироколистни хербициди. Задължително първо се третира с противошироколистен хербицид. След 5 – 6 дни се извършва третиране и с противожитен хербицид.

За борба срещу едногодишните двусемеделни плевелни видове може да се използват няколко хербицида съдържащи активните вещества: имазамокс и бентазон.

Имазамокс

Имазамокс е селективен листен системен хербицид. Той е предназначен за борба срещу голям брой едногодишни двусемеделни и някои едногодишни житни плевели. Това го прави подходящ за приложение в соевите посеви при смесен тип на заплевеляване. Контролира успешно:

  • едногодишни широколистни плевели: Овчарска торбичка, Синап, Татул, Фасулче, Червена мъртва коприва, Черно куче грозде, Щир, Абутилон, Бутрак, Бяла лобода и др.;
  • едногодишни житни плевели: Лисича опашка, Див овес, Кощрява, Кокоше просо, Ветрушка, включително и Балур от семе.

Хербициди с това активно вещество в търговската мрежа са: Пулсар 40, Листего 40 и Пасат 40. Търговските формулировки на готовите хербициди съдържат 40 g/l имазамокс и се прилагат в доза 50 ml/da.

Бентазон

Бентазон е селективен, листен, контактен хербицид за борба срещу едногодишни двусемеделни плевели: Синап, Татул, Фасулче, Червена мъртва коприва, Черно куче грозде, Щир, Абутилон, Бутрак, Бяла лобода и др. Основен препарат на тази база е Базагран 600 СЛ. Той се прилага в доза 200 ml/da. За получаване на висока ефикасност от Бентазон в соевите посеви е препоръчително добро напръскване на плевелите, тъй като хербицидът е с контактно действие. Дъжд паднал 6 часа след третирането, намалява ефикасността му, а температура на въздуха над 15 °С я повишава.

Противожитни хербициди

Срещу едногодишни житни в това число и многогодишни житни плевели може да се използват следните противожитни хербициди. Те се прилагат във фенофаза трети-пети лист на чувствителните видове – Балур, Троскот, Пирей, Кокоше просо, Кощрява, както и срещу самосевки от други проблемни житни плевели. По-високата доза от хербицида е насочена срещу многогодишните житни плевели:

Ажил 100 ЕК

Ажил 100 ЕК съдържа 100 g/l пропаквизафоп + сърфактант. Прилага се в доза 80 ml и доза 100 ml/da. Първите видими симптоми от ефикасността на продукта се установяват четири до шест дни след третирането. Дъжд паднал един час след извършване на апликацията не намалява хербицидната му ефективност.

Селект 240 ЕК

Селект 240 ЕК съдържа 240 g/l клетодим. Прилага се с прилепител в доза 40 ml + 80 ml; и доза 80 ml + 160 ml/da; Селект супер 120 ЕК съдържа 120 g/l клетодим. Прилага се с прилепител в доза 80 ml + 80 ml; и доза 160 ml + 160 ml/da; Пантера 40 ЕК съдържа 40 g/l квизалофоп-П-тефурил. Прилага се с в доза 150 ml; и доза 250 ml/da.

Леопард 5 ЕК Навигатор 5 ЕК, Тарга супер 5 ЕК, Тайгър платиниум 5 ЕК, Фуроре супер 7,5 ЕВ  ) съдържат 50 g/l квизалафоп-П- етил. Прилага се с в доза 100-150 ml; и доза 200- 250 ml/da; Фузилад форте съдържа 150 g/l флуазифоп-П-бутил+ прилепител. Прилага се в доза 90 ml + 80 ml; и доза 80 ml + 130 ml/da.

Могат да се използват и други хербициди за борба срещу плевелите в соевите посеви, регистрирани от търговските фирми, при условие, че за тях има указания за дозите и начините им на приложение.

Обща стратегия за борба срещу плевелите в соевите посеви

За правилно планиране при извеждането на борбата срещу плевелите е необходимо системно да се обследва и картотекира вида и степента на заплевеляването в рамките на цялото сеитбообръщение. Трябва да не се позволява попадането на плевелни семена и органи за вегетативно размножение в орницата. Да се извършват мероприятия, с които да се повиши конкурентоспособността на соевите растения срещу плевелните видове. Не би трябвало да се очаква, че самостоятелното използване на хербициди за борба срещу плевелите може да унищожи всички налични плевелни видове в типична полска обстановка. Химическият метод би могъл да функционира с по-голяма ефикасност като елемент на общата стратегия за борба срещу плевелите в соевите посеви.

 

Материалът е изготвен от:

Доц., д-р Пламен Маринов-Серафимов

Институт по фуражните култури –Плевен

Доц., д-р Георги Георгиев

Опитна станция по соята – Павликени

 

Свързани новини