Химична борба с плевелите при соята - част 1 » Съвети в земеделието

Химична борба с плевелите при соята – част 1

Влияние на плевелите, болестите и неприятелите върху добивите от соево зърно

Плевелните видове, наред с болестите и неприятелите са един от основните фактори, които ограничават възможностите за получаване на стабилни и качествени добиви от соево зърно. Соята е култура, която се характеризира с бавен темп на отрастване в началните етапи от развитието си. Това я прави силно уязвима на конкурентното въздействие на плевелната растителност. Намалението на добива от соево зърно може да достигне до 58% от биологичния му потенциал в зависимост от степента и продължителността на заплевеляване.

Видовият състав, динамиката и разпределението на плевелните видове са резултат от сложни взаимодействия между компонентите в агрофитоценозата и агроекологичните условия на средата. В зависимост от динамиката на основните агрометеорологични (количество, разпределение на валежите и средноденонощни температури на въздуха) и едафични фактори се изменя видовия състав и степента на заплевеляване на соевия посев. По литературни данни от изведени полски опити е установено, че заплевеляването в соевите посеви е от смесен тип. Количественното съотношение между отделните биологични групи плевели е: пролетни (ранни и късни) плевели (58%) и многогодишни представени от коренищни и кореновоиздънкови (42%) плевелни видове.

Решаване на проблема със заплевеляването

Успешното решаване на проблема със заплевеляването при соята може да се постигне чрез прилагане на интегрирана система за борба срещу плевелните видове. Тя се осъществява чрез комплекс от решения и мероприятия, съобразно биологичните особености на културата като:

  • избор на предшественик и система на обработка на почвата в сеитбообръщението;
  • система от мероприятия за предварителна борба с многогодишните плевелни видове, чрез прилагане на тотални, листни, системни хербициди и основна обработка на почвата;
  • предсеитбени и вегетационни обработки на почвата и прилагане на почвени и вегетационни хербициди при соята.

Предварителна борба с многогодишните плевелни видове (балур, паламида, троскот, пирей и др.).

Основната причина за бързото разпространение на многогодишните плевелни видове е високата регенерираща способност на подземните им органи. Освен това някои видове се отличават с високата семенна продуктивност. В зависимост от вида и степента на заплевеляване и конкретните агроекологични условия могат, да се съчетават различни механични (обработка на почвата) и физични (чрез изтощаване и изсушаване) методи. Те допринасят за намаляване степента на заплевеляване, поради високата регенерираща способност с плевелите от тази група. Не трябва да се използва почвообработваща техника с режещи органи (фрези и дискови оръдия). Причина за това е високата им възстановителна способност на подземните органи за размножаване при всички видове.

Прилагане на хербициди

При заплевеляване на стърнищата с многогодишни коренищни и кореново-издънкови плевелни видове висок ефект се постига при съчетаването на диференцирани обработки на почвата с прилагането на тотални системни хербициди на база глифозат 360 g/l (Валсагиф; Глифозат 360-И; Глифос 36 СЛ; Наса 360 СЛ; Раудъп и др.) Препоръчителните дози са 400 – 600 ml/da срещу балур и 1000 – 1200 ml/da срещу пирей, троскот, паламида, поветица и др. във фенофаза изкласяване на житните и бутонизация на двусемеделните плевели. Трябва да се осъществи транслоциране на хербицида до подземните органи на плевелните видове. За целта дълбоката оран трябва да се извърши две-три седмици след третирането на площта.

Борбата срещу плевелите в соевите посеви може да се извърши чрез почвено и вегетационно внасяне на хербициди, или на системи от тях. Наборът от регистрираните хербициди у нас за борба срещу плевелите в соевите посеви не е голям. Наличните продукти за растителна защита са с различен механизъм на действие. Те могат да се прилагат в различни фази от развитието на културата.

Избор на подходящ хербицид

Изборът на хербицид зависи от видовия състав на плевелите и от степента на заплевеляване на посева. При преобладаване на едногодишни житни или само едногодишни широколистни плевели, се третира с един почвен противожитен или с един почвен противошироколистен хербицид. При смесено заплевеляване с житни и широколистни плевели могат да се направят различни комбинации от двата хербицида. Може да се направи и смесването им за едновременно третиране. То трябва да се извърши с по-голямо количество работен разтвор на декар.

 

Материалът е изготвен от:

Доц., д-р Пламен Маринов-Серафимов

Институт по фуражните култури –Плевен

Доц., д-р Георги Георгиев

Опитна станция по соята – Павликени

 

Свързани новини