Фонд Земеделие отчете изплатени 437 млн. лв. по ПРСР за 2014 г. » Съвети в земеделието

април 25, 2024

Фонд Земеделие отчете изплатени 437 млн. лв. по ПРСР за 2014 г.

Държавен фонд „Земеделие” е изплатил през миналата година 437 млн. лв. по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г. По програмата са  подписани 2573 договора. Днес кабинетът прие отчета на Фонда и Разплащателната агенция, съобщи пресслужбата на МС.
От изплатените средства 350 млн. лв. са от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, а 86,9 млн. лв. – национално съфинансиране.
По време на кампанията за директни плащания през 2014 г. са приети над 136 000 заявления по всички схеми и мерки. Само по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) бенефициентите за текущата кампания са 94 141. По националното доплащане за площ те са 74 571, по Мярка 211 (плащания за природни ограничения в планинските райони) – 31 888, а по Мярка 212 (плащания в райони с ограничения, различни от планинските) – 13 029.
Изплатените средства по схеми и мерки за директни плащания са на стойност 1,8 млрд. лв., от тях 76 млн. лв. са  съфинансиране от националния бюджет, а  235 млн. лв. – национални доплащания към директните плащания.
Плащанията по линия на пазарните мерки възлизат на 52 млн. лв.
По Оперативна програма „Рибарство“ са изплатени средства по 222 проекта в размер на 24 млн. лв., от които 15 млн. лв. европейски средства, а останалите – от националния бюджет.
По кредити, отпускани на фермерите, през 2014 г. са постъпили плащания в размер на 36 млн. лв., от които по главница 35 млн. лв., а останалото – по лихви. Събраните суми са над 125% от очакваните постъпления, съгласно погасителните планове на кредитите. През отчетния период са погасени 225 кредита и са отпуснати 233 нови на стойност 33 млн. лв. Към 31.12.2014 г. администрираният кредитен портфейл се състои от 685 кредита с остатъчен дълг в размер на 90 млн. лв.
През 2014 г. са приложени 28 схеми за подпомагане на земеделските производители. По всички действащи схеми за краткосрочно финансиране са подпомогнати 30 170 фермери.
Общо договореният и изплатен ресурс по мерките на краткосрочно кредитиране и субсидиране е 101 млн. лв., като има близо 17% ръст на усвоения ресурс спрямо предходната година, в т. ч. изплатени средства под формата на субсидии – 98 млн. лв. (над 19% повече от предходната година) и изплатени средства под формата на кредити – 3млн. лв. (налице е спад при кредитирането).
През 2014 г. по 16 договора са изплатени средства от бюджета на Фонда на обща стойност 3млн. лв., от които по 13 проекта – въз основа на влязло в сила съдебно решение в полза на бенефициента, по два проекта – на основание сключени споразумения за плащане между ДФЗ и бенефициенти, по един проект – въз основа на влязло в сила съдебно решение относно недължимо платени средства от страна на бенефициента във връзка с регистрирана нередност.

 

За автора

Сродни публикации