Фонд „Земеделие” отново ще кредитира инвестиции по Националната програма по пчеларство » Съвети в земеделието

април 23, 2024

Фонд „Земеделие” отново ще кредитира инвестиции по Националната програма по пчеларство

За втора година одобрените кандидати по Националната програма по пчеларство за тригодишния период 2011-2013 г. (НПП) ще имат възможност да финансират проектите си с кредит от ДФ „Земеделие”. Към обхвата на кредитираните дейности вече е добавена и мярка В, сектор 2 „Разходи за препарати в борбата срещу вароатозата”.

Облекчените условия на схемата ще позволят на бенефициентите по НПП да получат предварително необходимия финансов ресурс за реализиране на инвестициите си по мерки В и D – купуване на нови кошери, голи роеве, отводки, пчелни майки и препарати за борба срещу вароатозата.

След първия прием по схемата фонд „Земеделие” финансира 141 кредита на обща стойност 932 889 лева. Очаква се през новия прием кандидатите и финансовият ресурс да нараснат.

Основните условия и параметри на схемата за кредитиране са:
• Кредитите ще се отпускат пряко от ДФ „Земеделие” при лихвен процент от 6.0 % на годишна база;
• Кандидатите за кредит трябва да имат одобрени проекти и сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мерки В и D от НПП;
• Максималният размер на кредита ще бъде до 75 % от одобрените разходи по проекта по мерки В и D от НПП;
• Изисква се собствено участие от минимум 25 %, което трябва да бъде доказано при кандидатстването за кредит;
• Погасяването на кредита и дължимите лихви и такса за обслужване се осъществява еднократно чрез прихващане от одобрената за изплащане безвъзмездна финансова помощ по мерки В и D от НПП;
• За гарантиране погасяването на кредита ще бъдат изискани съгласие за директен дебит по банковата сметка на кредитополучателя и издаване на запис на заповед, авалиран от трето лице, в полза на ДФЗ;
• Кандидатстването за кредит ще се осъществява с подаване на заявление в областните дирекции на ДФ „Земеделие” по постоянен адрес на физическото лице и по адрес на регистрация на юридическото лице, след одобрение и сключване на договор за безвъзмездна финансова помощ по НПП.

 

Сродни публикации