Фонд „Земеделие“ изплати над 30 милиона лева по ПРСР 2007 - 2013 » Съвети в земеделието

февруари 21, 2024

Фонд „Земеделие“ изплати над 30 милиона лева по ПРСР 2007 – 2013

Разплатените субсидии са за общо 325 проекта по мерки: 112 „Създаване на стопанства на млади фермери“, 121 „Модернизиране на земеделските стопанства“, 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти“, 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране“, 143 "Предоставяне на съвети и консултиране в Земеделието в България и Румъния”, 223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи“, 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности“, 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности“, 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия“, 313 „Насърчаване на туристическите дейности“, 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“, 322 „Обновяване и развитие на населените места“, 41“Прилагане на стратегии за местно развитие“, мярка 431-1 за управление на местни инициативни групи и 511 „Техническа помощ“.
За последния месец общата стойност на разплатените субсидии възлиза на близо 114 млн. лева за 1333 проекта.

 

За автора

Сродни публикации