ДФЗ осигури още средства за финансиране на проекти по подмярка 4.1 » Съвети в земеделието

май 19, 2024

ДФЗ осигури още средства за финансиране на проекти по подмярка 4.1

ДФЗ осигури 9 801 003 лв. (5 011 250 евро) за финансиране на проекти по подмярка  4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”, подадени по време на приема в периода 14.04.2015 г. – 08.06.2015 г. С осигурените средства ще се финансират проекти, получили 37 точки при ранкирането, съгласно определените критерии за подбор.

Бенефициентите , чиито проекти бяха оценени с 33 до 37 точки, сключиха договори при условие, че проектните предложения ще получат финансиране при наличие на неусвоен бюджет по подмярката. Съгласно спецификата на договаряне в настоящия програмен период, следва да са налични средства за всички проекти, получили равен брой точки, за да подлежи на отпадане условната клауза по договорите.

Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ има за цел да повиши конкурентоспособността на земеделието в Република България чрез преструктуриране и развитие на наличните материални мощности в стопанствата, насърчаване въвеждането на нови технологии в производството и модернизация на физическия капитал, опазване на компонентите на околната среда, спазване стандартите на Европейския съюз (ЕС), подобряване на условията в земеделските стопанства, както и насърчаване на сътрудничеството между земеделските стопани.

 

Сродни публикации