Фермери могат да кандидатстват по мярката за хуманно отношение от днес » Съвети в земеделието

април 24, 2024

Фермери могат да кандидатстват по мярката за хуманно отношение от днес

Акценти

  • Финансово помощ могат да получат стопаните, които отглеждат преживни животни, в това число говеда, биволи, овце и кози

Бюджетът по приема е в левовата равностойност на 20 млн.евро.

Документите се подават в областните дирекции на ДФ „Земеделие“ според местонахождението на животновъдния обект. Това може да става лично или чрез упълномощено лице, съобщиха от фонда.

Финансово помощ могат да получат стопаните, които отглеждат преживни животни, в това число говеда, биволи, овце и кози. Паричните средства ще се изплащат с цел подобряване на здравния статус на животните и хигиената при тяхното отглеждане. Заложените дейности ще доведат до осигуряване на по-качествени и по-безопасни храни от животински произход, до опазване на околната среда, както и до повишаване безопасността на труда на фермерите.

В рамките на обявения прием, земеделските стопани, които през 2017 г. са поели доброволни петгодишни ангажименти, могат да увеличават броя на животните, одобрени за подпомагане с първото заявление. Освен това те могат и да заявяват нова дейност или подмярка, без да поемат нов ангажимент. Фермерите, които кандидатстват за пръв път по мярката, не поемат многогодишен ангажимент.

Преди подаване на заявленията за кандидатстване по мярката, стопаните трябва да актуализират данните за отглежданите от тях животни в Системата за идентификация и регистрация на животните на БАБХ, съгласно чл. 30, ал. 2, т. 3 от Закона за подпомагане на земеделските производители. Актуализацията включва мястото на отглеждане на животните и капацитет на обекта. За дребните преживни животни се изисква изрично да е посочено и тяхното предназначение.

Кандидатите, които желаят да актуализират своите данни или заявяват нови животновъдни обекти, трябва да предоставят становище, издадено от БАБХ. Чрез него се удостоверява наличието на достатъчно свободна площ в животновъдния обект, съгласно изискванията на мярката.

 

За автора

Сродни публикации