Фермерите са получили 1,650 млрд. лв. директни плащания » Съвети в земеделието

февруари 28, 2024

Фермерите са получили 1,650 млрд. лв. директни плащания

Акценти

  • В подкрепа на земеделските производители в страната, през годината са предоставени 270 млн. лева под формата на държавни помощи

До юли т.г. на фермерите са изплатени 1,650 млрд. лева по директни схеми и мерки.

Това се посочва в одобрения от правителството Аграрен доклад.

Правителството прие Годишния доклад за състоянието и развитието на земеделието за 2019 година.

В документа се посочва, че аграрната търговия формира над 1 млрд. евро положително търговско салдо за 2018. Износът и вносът на селскостопански стоки бележат увеличение съответно с 3,3% и 3,6% спрямо предходната година. По предварителни данни, през първото полугодие на 2019 г. нетният износ на аграрни стоки от страната възлиза на 340 млн. евро.

Водещи продукти в структурата на селскостопанския експорт както през 2018 г., така и през първите шест месеца на 2019 г., са:

  • – житните и маслодайните култури;
  • – растителните мазнини;
  • – хлебарските и тестени сладкарски изделия;
  • – птичето месо;
  • – тютюна и др.

По схемите за директни плащания и преходна национална помощ за кампания 2018, към края на юни 2019 г., са изплатени средства в размер на 1,650 млрд. лева на земеделските производители в страната.

През 2018 г. брутната добавена стойност, създадена в отрасъл „Селско, горско и рибно стопанство“, възлиза на 3,698 млрд. лева по текущи цени. Реално изражение се наблюдава относително запазване около нивото от предходната година.

В рамките на 2018 г.  за периода 2014 – 2020 г. са извършени плащания:

  • – по „Програмата за развитие на селските райони“ – в размер на 582,9 млн. лева,
  • – по „Програмата за морско дело и рибарство“ 2014 – 2020 г. – около 14 млн. лева.

В подкрепа на земеделските производители в страната, през годината са предоставени 270 млн. лева под формата на държавни помощи.

В доклада са посочени приоритетите и целите на политиката в аграрния отрасъл, мерките и действията за тяхното постигане през 2020 г.

 

 

За автора

Сродни публикации