Фермерите кандидатстват от 25 март за инвестиции в мини мандри » Съвети в земеделието

юни 20, 2024

Фермерите кандидатстват от 25 март за инвестиции в мини мандри

Акценти

  • Кандидатстването по приема за държавна помощ е от 25 март до 15 април

От 25-ти март до 15-ти април 2020 г. животновъдите могат да кандидатстват за подпомагане по схемата за държавна помощ „Инвестиции за закупуване или изграждане на обекти за преработка и/или обработка на сурово мляко”.

Документи ще се приемат в областните дирекции на ДФЗ по място на осъществяване на дейността по проекта.

Целта на помощта е да се подпомогнат:

  • – малки фермери;
  • – средни фермери и организации на производителите да преработват и реализират сами продукцията си на фермерските пазари.

По схемата се възстановяват до 50% от извършените разходите за инвестиции, като максималният размер на помощта е до 60 000 лв.

Подпомагането се предоставя под формата на капиталова субсидия за:

  • – покриване на част от разходите за реализация на инвестиции за изграждане на обект за преработка и/или обработка на сурово мляко с необходимото оборудване (мини мандри);
  • – закупуване на временен обект за търговия на дребно за преработка и/или обработка на сурово мляко с необходимото оборудване (преместваеми модулни обекти, които могат да се транспортират).

Средствата ще се изплащат по банкова сметка на кандидата след доказване на целевото изпълнение на инвестицията.

Утвърденият бюджет по схемата за 2020 г. от УС на ДФ „Земеделие” е 1 452 500 лв.

С този ресурс ще бъдат финансирани:

  • – поетите ангажименти по сключени договори от 2019 г. в размер на близо 720 хил. лева;
  • – одобрените проекти от предстоящия нов прием за 2020 г. по схемата за държавна помощ.

Кандидати по схемата могат да бъдат:

  • – земеделски стопани, регистрирани по реда на Наредба № 3 от 29 януари 1999 г. за период от най-малко 3 (три) години назад, считано от датата на кандидатстване;
  • – организации и групи производители, признати със заповед на министъра на земеделието, храните и горите.

Фермерите следва да са регистрирани и съгласно Наредба № 26 за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход.

Схемата е разработена по предложение на браншовите организации в сектор „Млечно животновъдство“ и се прилага за втора поредна година. Указанията и документите за кандидатстване са публикувани на интернет страницата на ДФ „Земеделие“.

 

За автора

Сродни публикации